Forskrift om fisket i den norske del av Grense-Jakobselv, Finnmark.

DatoFOR-1976-08-20-3002
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2012-12-07-1178 fra 01.01.2013
Endrer
Gjelder forGrense-Jakobselv, Finnmark
HjemmelLOV-1964-03-06-§2 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift om fisket i Grense-Jakobselv

Endring fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1985 i medhold av lov 6. mars 1964 om laksefisket og innenlandsfisket § 2 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 6 des 1985 nr. 2318, 9 mai 1997 nr. 517, 7 des 2012 nr. 1178 (i kraft 1 jan 2013).

§ 1.Disse forskrifter skal gjelde for den norske del av Grense-Jakobselv mellom grensemerkene nr. 310 og nr. 393.
0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1178 (i kraft 1 jan 2013)
§ 2.I den norske del av Grense-Jakobselv kan fiske bare drives av personer som det siste året har vært og fortsatt er fast bosatt i Norge og som ved løsing av fiskekort har fått særskilt tillatelse til det.

Tallet på fiskekort for sportsfiske med stang og håndsnøre må ikke overstige 50 stk. pr døgn. Personer som er fast bosatt i Sør-Varanger kommune og som eier matrikulert grunn i Grense-Jakobselv, kan få løse sesongkort for fiske med 1 - en - stang pr husstand. Bosatte i Grense-Jakobselv har fortrinnsrett. Til andre kan det bare utstedes døgnkort.

Nærmere bestemmelser om løsning av fiskekort og om betaling for fiskekort fastsettes av Direktoratet for naturforvaltning.

0Endret ved forskrift 9 mai 1997 nr. 517.
§ 3.Det er bare tillatt å bruke stang som ikke i noe tilfelle må være utstyrt med mer enn to dregger. Det er ikke tillatt å bruke fisk eller reke som agn. Som hjelperedskap tillates bruk av håv og klepp.
0Endret ved forskrift 9 mai 1997 nr. 517.
§ 4.I tiden fra og med 17. august til og med 31. mai er alt fiske forbudt.
0Endret ved forskrift 9 mai 1997 nr. 517.
§ 5.Det er forbudt å fange laks, sjøørret, sjørøye eller andre anadrome fiskearter som ikke har vært i sjøen etter gytingen.

Det er forbudt å fange fisk av nevnte arter som er mindre enn 30 cm regnet fra snutespissens begynnelse til enden av halefinnen.

§ 6.Fredningssone etableres i utløpet av Grense-Jakobselv hvor det i tidsrommet fra og med 1. juli til og med 31. august er forbudt å fiske med bundne redskaper. Sonen strekker seg 250 meter fra hver av grensestolpene i grensemerke nr. 393 til høyre og til venstre fra elvemunningen, og 250 meter mot havet fra en linje trukket mellom de samme grensestolpene. På norsk side er fredningssonen utvidet fra riksgrensen ved grensemerke nr. 396 vest-nordvestover til en rett linje nord fra Skjergardsneset 800 meter ut i sjøen.
0Endret ved forskrifter 9 mai 1997 nr. 517, 7 des 2012 nr. 1178 (i kraft 1 jan 2013).
§ 7.Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk får tilsvarende anvendelse for den norske del av Grense-Jakobselv så langt den passer og ikke strider mot disse forskrifter.
0Endret ved forskrift 9 mai 1997 nr. 517.
§ 8.Overtredelse av forskriftee straffes i samsvar med § 49 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.
0Endret ved forskrift 9 mai 1997 nr. 517.