Forskrifter om fisket i den norske del av Pasvikelva

DatoFOR-1976-08-20-8
PublisertII 1976 s. 262
Ikrafttredelse20.08.1976
Sist endretFOR-2012-12-07-1179 fra 01.01.2013
EndrerFOR-1972-05-26
Gjelder forPasvikelva, Finnmark
HjemmelLOV-1964-03-06-§2, LOV-1964-03-06-§17, LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift om fisket i den norske del av Pasvikelva

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 20. august 1976 med hjemmel i lov 6. mars 1964 § 2 annet ledd og § 17. Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1179 (i kraft 1 jan 2013).

I

§ 1.Disse forskrifter skal gjelde for den norske del av Pasvikelva med de sjøer elva danner, fra riksgrensen ved Rajakoski til utløpet i Elvenesfjorden.
§ 2.I den norske del av Pasvikelva kan fiske bare drives av norske borgere.

I den del av elva som ligger nedenfor demningen ved Boris Gleb kraftverk, kan fiske bare drives av personer som ved løsning av fiskekort har fått særskilt tillatelse til det. Tallet på fiskekort pr. døgn må ikke overstige 50. Nærmere regler om løsning av fiskekort og om betaling for fiskekort, fastsettes av Direktoratet for naturforvaltning.

0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1179 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3.Fiske i den del av elva som er nevnt i § 2 kan bare drives med sportsfiskeredskap (stang og håndsnøre). Det er forbudt å bruke redskap som er utstyrt med mer enn to dregger. Som hjelperedskap tillates bruk av håv og klepp.
§ 4.I tiden fra og med 1. september til og med 30. april er alt fiske forbudt i Pasvikelva nedenfor demningen ved Boris Gleb.
§ 5.Det er forbudt å fange laks, sjøørret, sjørøye eller andre anadrome fiskearter, herunder ketalaks (Oncorhynchus keta) og pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) som ikke har vært i sjøen etter gyting.

Det er forbudt å fange fisk av nevnte arter som er mindre enn 30 cm regnet fra snutespissens begynnelse til enden av halefinnen.

§ 6.Ovenfor demningen ved Boris Gleb kraftverk kan fiske drives med de redskaper og metoder som hittil har vært vanlige og som ikke er uforenlige med noen bestemmelse i lov om laksefiske og innlandsfiske av 6. mars 1964.
§ 7.Følgende strekninger av Pasvikelva skal være fredet for alt fiske i tiden fra og med 15. september til og med 14. oktober:
a)Fra en linje trukket fra grensemerke nr. 9 til utløpet av kanalen ved Rajakoski kraftverk og til en linje trukket fra grensemerke nr. 10 til bekkeutløp ca. 250 meter øst for grensemerke nr. 9,
b)fra demningen ved Hestefoss kraftverk til en linje trukket fra norsk stolpe i grensemerke nr. 22 til utløpet av kanalen ved dette kraftverk,
c)mellom grensemerke nr. 37 og grensemerke nr. 41,
d)mellom grensemerke nr. 59 og grensemerke nr. 70,
e)fra demningen ved Skogfoss kraftverk til grensemerke nr. 110, på de steder der elva danner stryk,
f)mellom grensemerke nr. 110 og grensemerke nr. 115.
0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1179 (i kraft 1 jan 2013).
§ 8.

Lov 15. mai 1992 nr. 47 om lakse- og innlandsfisk får tilsvarende anvendelse så langt den passer og ikke strider mot disse forskrifter for den norske del av Pasvikelva som danner grense mot Den russiske føderasjon.

0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1179 (i kraft 1 jan 2013).

II

Overtredelse av disse forskrifter kan medføre straff og inndragning.

III

Disse forskrifter trer i kraft straks.

Samtidig oppheves fiskeregler for Pasvikelvas fiskeområde, fastsatt ved kgl.res. av 26. mai 1972.