Forskrift for fisket i Krøderen mellom Modumdele og Tuve bru i Flå og Krødsherad kommuner, og fisket i Glessjøen, Rishovdtjern og Trytetjern i Krødsherad kommune, Buskerud.

DatoFOR-1982-11-04-1592
PublisertII 1982 s 714
Ikrafttredelse04.11.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlå og Krødsherad kommuner, Buskerud.
HjemmelLOV-1964-03-06-§78 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift for fisket, Krødsherad og Flå

I medhold av lov av 6. mars 1964 om laksefiske og innlandsfiske § 78, jfr. kgl.res. av 24. september 1965, har Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 4. november 1982 fastsatt følgende forskrifter for fisket i Krøderen mellom Modumdele og Tuve bru i Flå og Krødsherad kommuner og fisket i Glessjøen, Rishovdtjern og Trytetjern i Krødsherad kommune, Buskerud fylke.

§ 1.Det er til enhver tid forbudt å nytte andre redskap enn stang og håndsnøre, garn, oter, teine (ruse), pilk, line og not til fangst av fisk.
§ 2.I tiden fra og med 1. september til og med 31. oktober er det forbudt å sette garn nærmere elve- og bekkeos enn 50 meter. I det samme tidsrom er alt fiske i os og elv forbudt. Unntatt fra dette er osen mellom Hallingdalselva og Krøderen.
§ 3.Garn skal tydelig merkes slik at redskapets utstrekning vises, samt med eiers navn.
§ 4.Fanget aure som er mindre enn 25 cm målt fra snutespiss til enden av halesporens midterste stråler, skal straks og så vidt mulig uskadd settes ut i vannet igjen.
§ 5.Brudd på disse forskrifter er straffbart.
§ 6.Disse forskrifter trer i kraft straks.