Forskrift for fisket i Sperillen med Ådalselva, Begna og Urula opp til Åmundsfoss, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-1983-10-26-1618
PublisertII 1984 s 574
Ikrafttredelse01.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forSperillen med Ådalselva, Begna og Urula opp til Åmundsfoss, Ringerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1964-03-06-§78 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift for fisket i Sperillen, Ringerike

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har 26. oktober 1983 med hjemmel i lov av 6. mars 1964 om laksefisket og innlandsfisket, § 78, jfr. kgl.res. av 24. september 1965, fastsatt følgende forskrifter for fisket i Sperillen med Ådalselva, Begna og Urula opp til Åmundfoss, Ringerike kommune, Buskerud fylke.

§ 1.Det er til enhver tid forbudt å benytte andre redskaper enn stang og håndsnøre, ruse, teine, håv, oter, settegarn og kastenot. For settegarn i overflatestilling er største tillatte maskevidde 40 mm (16 omfar). I Urula er det kun tillatt å bruke garn og kastenot i tiden fra mandag kl. 08.00 til fredag kl. 08.00. Største tillatte maskevidde i Urula er 40 mm (16 omfar).
§ 2.I tidsrommet fra og med 1. september til og med 31. oktober er det ved utløpet av Urula og Begna vest for en rett linje trukket fra ytterste punkt på Lundetangen (UTM 32VNN549138) og til utløpet av bekk ved Velta (UTM 32VNN 543122) kun tillatt å benytte stang og håndsnøre til fangst av fisk. Det er likevel tillatt å benytte garn med største maskevidde 40 mm (16 omfar) til fangst av sik.
§ 3.I tidsrommet fra og med 1. september til og med 15. april er kun fiske med stang og håndsnøre tillatt i Begna, Urula og Ådalselva. Unntatt fra dette er fiske etter sik med redskaper som er vanlig for slikt fiske.
§ 4.Bunden redskap skal være merket med eiers navn og adresse.
§ 5.Brudd på disse forskrifter er straffbart.
§ 6.Disse forskrifter trer i kraft fra 1. desember 1983. Fra samme tid oppheves fiskeregler av 18. november 1942 for Sperillen og Ådalselva med ifallende elver og bekker.