Forskrift vedrørende tilskudd på reker til agn i Nordland, Troms og Finnmark.

DatoFOR-1983-12-22-2047
PublisertII 1983 s 820
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endretFOR-1988-02-15-198
Endrer
Gjelder forNordland, Troms og Finnmark
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift om reker til agn, Nordland m.m.

Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. desember 1983 med hjemmel i Stortingsvedtak. Endret 15. februar 1988 nr. 198.

§ 1.Virkeområde og tilskuddssatser

Disse forskrifter kan også gjøres gjeldende i Trøndelagsfylkene for rekeagn omsatt gjennom S/L Fiskernes Agnforsyning.

Fiskeridepartementet gir bestemmelser om tilskuddssatser for rekeagn dersom satsene ikke framgår av gjeldende fiskeriavtale. Satsene kan om nødvendig endres på kort varsel. Omsetning av rekeagn med tilskudd er begrenset til perioden 1. januar - 31. mai dersom intet annet er bestemt i fiskeriavtalen.

§ 2.Tilskuddssatser - tidsbegrensning.

Agntype og tilskuddssats er fastsatt i den til enhver tid gjeldende fiskeriavtale. Omsetning av rekeagn med tilskudd er begrenset til perioden 1. januar - 31. mai, dersom intet annet er bestemt i fiskeriavtalen.

§ 3.Fakturering.

Forhandlere (fryserier) som selger reker til forbrukere (fiskere/fiskefartøyer/lineegnesentraler) skal fakturere rekene på fakturaer som er fortløpende forhåndsnummerert. Foruten navn og adresse på selgeren (fryseriet) skal fakturaen inneholde følgende opplysninger:

-Navn og adresse på agnkjøperen.
-Fartøyets registreringsnummer og navn.
-Leveringsdato og faktureringsdato.
-Hvilken agntype som er levert samt kvantum.
-Rekepris minus tilskudd pluss merverdiavgift = pris til agnforbruker.
-Hvilken tilskuddssats som er benyttet.
-Høvedsmannen/fartøyeieren skal svare for om han/hun står oppført i fiskermanntallet, svaret skal fremgå av fakturaen.
-Fakturaene skal være påtrykt, eller påstemplet «subsidiert vare som kun er tillatt nyttet som agn».

Jeg bekrefter at fartøyeieren/høvedsmannen står oppført i fiskermanntallet ............. (høvedsmann/agnforhandler)

§ 4.Krav om tilskuddsutbetaling.

Utdrag fra bestemmelser om omsetning m.v. av agn. Kgl.res av 5. februar 1954, endret 19. september 1967 og 31. mai 1974:

§ 4.

«På betingelser som fastsettes av Fiskeridirektøren, skal S/L Fiskernes Agnforsyning ha enerett til omsetning av reker til agn i Lofoten og den del av Steigen sorenskriveri som ligger innenfor Lofoten oppsynsdistrikt, i Vesterålen og i Troms fylke.»

Samtlige forhandlere (fryserier) som ligger innenfor det i § 4 nevnte område samt alle godkjente agenter/tillitsmenn for S/L Fiskernes Agnforsyning skal sende tilskuddskravet til S/L Fiskernes Agnforsyning, Tromsø.

Forhandlere (fryserier) som ligger utenfor nevnte område og som ikke er agenter/tillitsmenn for S/L Fiskernes Agnforsyning skal sende tilskuddskravet til:

Fiskeridirektoratet, Subsidiekontrollen, Postboks 185, 5001 Bergen.

Tilskuddskravet fra agnforhandlerne skal inneholde:

-En samlet oversikt over agnrekesalget i den perioden det søkes om tilskudd for, med opplisting av hvem som har kjøpt rekeagnet, kvantum, tilskuddssatser og totalbeløpet for tilskuddskravet. Fakturakopier vedrørende hvert enkelt salg skal vedlegges.
-Subsidier i forbindelse med retur av subsidierte reker fra fiskere skal fratrekkes tilskuddskravet.
-Kravene skal innsendes månedsvis, dog er det anledning til å sende et samlet krav for hele perioden der omsetningen er liten. For å få tilskudd må alle krav være innsendt senest 20. juni eller hvis annet er bestemt, senest 20 dager etter at tilskuddsperioden er utløpt.
-S/L Fiskernes Agnforsyning sender samlet krav om rekeagntilskudd til Subsidiekontrollen vedlagt liste over de fartøyene som har søkt om tilskudd, kvantum og tilskuddskrav. Oppgaven skal undertegnes av revisor.

Etter at Agnforsyningen har mottatt tilskuddet skal dette utbetales uavkortet til agnforhandlerne (fryserier og agenter/tillitsmenn). I de tilfeller der Agnforsyningen omsetter agnreker direkte til fisker skal Agnforsyningen betraktes som agent/tillitsmann.

-Der tilskuddskravene blir sendt Subsidiekontrollen skal Subsidiekontrollen utbetale tilskuddet til agnforhandlerne (fryseriene).
§ 5.Kontroll.

Riksrevisjonen eller Fiskeridirektøren v/Subsidiekontrollen kan foreta kontroll der det produseres, transporteres, lagres, omsettes eller forbrukes agn.

Kontrolløren kan kreve å få granske regnskaper, forretningskorrespondanse av enhver art, og forøvrig kreve de opplysninger som han anser påkrevd. Alle bilag vedrørende agnomsetning skal oppbevares lett tilgjengelig for kontroll.

§ 6.Klageinstans.

Fortolkningsspørsmål og tvister som måtte oppstå i forbindelse med tilskudd til agn forelegges Fiskeridirektøren. Klager på avgjørelser forberedes av Fiskeridirektøren og forelegges Fiskeridepartementet til avgjørelse.

§ 7.Tap av rettigheter.

Uriktige opplysninger kan føre til at rett til agntilskudd helt eller delvis bortfaller, og er forbundet med straffeansvar.

§ 8.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft den 1. januar 1984.