Forskrift vedrørende tilskudd på agn (unntatt reker) i Nordland, Troms og Finnmark.

DatoFOR-1983-12-22-2048
PublisertII 1983 s 823
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endretFOR-1988-02-15-197
Endrer
Gjelder forNordland, Troms og Finnmark
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskudd på agn, Nordland m.m.

Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. desember 1983 med hjemmel i Stortingsvedtak. Endret 15. februar 1988 nr. 197.

§ 1.Virkeområde og tilskuddsberettigelse

Disse forskrifter gjelder i Nordland, Troms og Finnmark, og dessuten i Trøndelagsfylkene for agn omsatt gjennom S/L Fiskernes Agnforsyning. Tilskuddsberettiget er den som fyller vilkårene etter § 2 i gjeldende fiskeriavtale, samt godkjente lineegnesentraler. Det skal ikke utbetales tilskudd til agn som er fangstet eller benyttet i strid med gjeldende frednings- og reguleringsbestemmelser.

§ 2.Utbetaling av tilskudd via S/L Fiskernes Agnforsyning

Agnforsyningen skal dokumentere sitt innkjøp av agn og søke om tilskudd med utgangspunkt i sine innkjøp. Til fradrag fra kravet skal komme agn som er solgt til andre enn tilskuddsberettigede, og subsidiert agn som senere er blitt kassert. Tilskuddet skal være i henhold til gjeldende fiskeriavtale, eller etter Fiskeridepartementets bestemmelse dersom Fiskeriavtalen ikke inneholder spesifiserte tilskuddsbestemmelser. Departementet kan om nødvendig endre tilskuddssatsene på kort varsel.

§ 3.Nedskriving av agnprisen.

S/L Fiskernes Agnforsyning skal skrive ned prisen på agn til fisker etter gjeldende tilskuddssatser.

Innkjøpspris agn pluss Agnforsyningens påslag minus pristilskudd, herunder eventuelt frakttilskudd for importert akkar minus frakttilskudd pluss merverdiavgift.

Frakttilskuddet skal inngå i kalkulasjonen på samme måte som pristilskuddet, uansett om agnet har vært transportert eller ikke.

§ 4.Refusjon av tilskudd.

S/L Fiskernes Agnforsyning skal hver måned utarbeide oppgaver over det subsidierte agnet som blir solgt til andre enn tilskuddsberettigede og det tilskuddet som blir tilbakebetalt som følge av at agnet blir vraket. Denne oppgaven skal inneholde opplysninger om hvem som har refundert tilskudd, kvantum og agnslag, hvor meget som er solgt til ikke tilskuddsberettigede og hvor meget som er kassert.

Oppgaven skal vedlegges tilskuddskravet. Refusjonen skal være lik tilskuddet som er ytt. S/L Fiskernes Agnforsyning er ansvarlig for at refusjonene blir tilbakebetalt.

§ 5.Utbetaling av tilskudd.

S/L Fiskernes Agnforsyning skal sende tilskuddskravet med fradrag av eventuelle refusjoner til Fiskeridirektoratet v/Subsidiekontrollen.

§ 6.Lagerbeholdninger.

S/L Fiskernes Agnforsyning og agentene/tillitsmennene skal til enhver tid føre lageroppgaver som viser det kvantum subsidiert agn som er på lager. Agentene skal uoppfordret ved hvert årsskifte sende Agnforsyningen oppgave over lagerbeholdningen pr. 31. desember. Oppgavene sendes senest innen den 15. januar det påfølgende år. Agentene skal gi de opplysninger som S/L Fiskernes Agnforsyning krever.

§ 7.Fakturering.

S/L Fiskernes Agnforsyning og agentene skal fakturere subsidiert agn på fortløpende forhåndsnummererte fakturaer. Disse fakturaene skal inneholde følgende opplysninger:

-Fakturanummer og dato, selgerens navn og adresse.
-Fiskefartøyets registreringsnummer og navn.
-Høvedsmannen/eierens navn og adresse.
-Høvedsmannen/fartøyeieren skal svare for om han/hun står oppført i fiskermanntallet. Svaret skal fremgå av fakturaen.
-Kvantum, agnslag og pris for det agnet som er utlevert.
-Alle fakturaeksemplarene skal være påtrykt, eller påstemplet «Subsidiert vare som kun er tillatt nyttet som agn.»

Jeg bekrefter at fartøyeieren/høvedsmannen står oppført i fiskermanntallet ............. (høvedsmann/agnselger)

§ 8.Anvendelse.

Subsidiert agn skal kun benyttes til ruse, teine eller lineagn. Fisker har ikke anledning til å videreselge subsidiert agn til andre enn yrkesfiskere. Subsidiert agn skal ikke benyttes til fór, eksport e.l.

§ 9.Informasjon.

S/L Fiskernes Agnforsyning har plikt til å gi den nødvendige informasjon vedrørende disse bestemmelser, gjeldende tilskuddssatser, tilskuddsberettigelse eller all den informasjon som er nødvendig for at tilskuddsbestemmelsene vedrørende agnomsetningen i Nordland, Troms og Finnmark kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

§ 10.Agn som blir omsatt i agnforsyningens distrikt utenom S/L Fiskernes Agnforsyning.

Ved omsetning av agn som skjer i henhold til § 3 i «Bestemmelser om omsetning m.v. av agn.» skal tilskudd ytes som om agnet var omsatt gjennom S/L Fiskernes Agnforsyning. Fakturering og prisfastsettelser ifølge agnforsyningens bestemmelser.

§ 11.Kjøp av agn i utlandet.

Når norske fartøyer kjøper agn i utlandet, kan det i særlige tilfeller utbetales tilskudd også for dette agnet. Søknad om dette sendes Fiskeridirektøren.

§ 12.Kontroll.

S/L Fiskernes Agnforsyning skal føre den daglige fortløpende kontroll med tilskuddsordningen og sørge for forsvarlig regnskapsførsel og revisjon.

Riksrevisjonen eller Fiskeridirektøren v/Subsidiekontrollen kan foreta kontroll der det produseres, transporteres, lagres, omsettes eller forbrukes agn.

Kontrolløren kan kreve å få granske regnskaper, forretningskorrespondanse av enhver art, og forøvrig kreve de opplysninger som han anser påkrevd. Alle bilag vedrørende agnomsetning skal oppbeveres lett tilgjengelig for kontroll.

§ 13.Klageinstans.

Fortolkningsspørsmålet og tvister som måtte oppstå i forbindelse med tilskudd til agn forelegges Fiskeridirektøren. Klager på avgjørelser forberedes av Fiskeridirektøren og forelegges Fiskeridepartementet til avgjørelse.

§ 14.Tap av rettigheter.

Uriktige opplysninger kan føre til at rett til agntilskudd helt eller delvis bortfaller, og er forbundet med straffeansvar.

§ 15.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft den 1. januar 1984.