Forskrift om fiskeregler for Neidenelvens fiskeområde, Finnmark.

DatoFOR-1984-04-27-1090
PublisertII 1984 s 287
Ikrafttredelse01.06.1984
Sist endretFOR-1985-11-22-2135
Endrer
Gjelder forNeidenelvens fiskeområde, Finnmark
HjemmelLOV-1964-03-06-§2 jf. LOV-1992-05-15-47-§50, LOV-1936-03-13-3-§15 jf. LOV-1995-08-04-53-§31
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeregler, Neidenelven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 4 november 1977 med hjemmel i lov av 6. mars 1964 om laksefisket og innlandsfisket § 2 annet ledd og lov av 13. mars 1936 § 15 annet, tredje og sjette ledd. Fremmet av Utenriksdepartementet. Endret ved kgl.res. 27. april 1984 (i kraft 1. juni 1984), 22. november 1985 nr. 2135. 

Forskriften lyder nå i sin helhet etter endringene.

Kap. I. Fiskeområdet.

§ 1.Disse fiskeregler gjelder for Neidenelvens fiskeområde, hvilket omfatter nevnte vassdrag fra grensen mellom havet og elven, og så langt opp i vassdraget som laks vanligvis går i henhold til aktuell avmerking på kart over norsk og finsk område, og i henhold til skilter oppsatt i terrenget. Grensen mellom havet og elven fastsettes i henhold til norsk lovgivning.

Kap. II. Fangst av laks, sjøaure og sjørøye.

§ 2.Til fangst av laks, sjøaure og sjørøye er det tillatt å bruke følgende redskaper og fangstmetoder:
a)Stang og håndsnøre. Med dette menes ikke oter eller lignende fangstredskaper.
b)Vanlig settegarn.
c)Ved Skoltefossen kan gebälä brukes på det vanlige sted maksimalt 20 døgn per sesong.

Bruk av stengsel, reke, mark og reketakle eller lignende fangstredskaper er forbudt.

§ 3.Til fangst av laks, sjøaure og sjørøye skal det ikke benyttes mer enn tre settegarn, hvis plassering er klart angitt, per hustand som er fast bosatt på fiskeområdet.
§ 4.Til fangst av laks, sjøaure og sjørøye må ikke brukes bundne redskaper, herunder kunstfiberredskaper, med mindre maskevidde enn 58 millimeter regnet fra knutes til knutes midtpunkt når redskapet er vått.
§ 5.Fra fredag kl. 18.00 til mandag kl. 18.00 norsk tid er bruk av bundne redskaper, herunder kunstfiberredskaper, forbudt til fangst av laks, sjøaure og sjørøye.

Det skal ved bruk av gebälä gå minst to timer mellom hvert kast. Fra kl. 14.00 til kl. 18.00 norsk tid hvert døgn er gebäläfiske forbudt.

Fra kl. 14.00 til kl. 18.00 norsk tid hvert døgn er stangfiske forbudt på den norske del av fiskeområdet.

§ 6.I tiden fra og med 1. september til og med 31. mai er det forbudt å fiske eller drepe laks, sjøaure og sjørøye, samt i fangstøyemed å bruke, sette ut eller la bli stående redskaper bestemt for disse fiskearter.

Fra og med 20. august til og med 31. mai er garnfiske forbudt.

Kap. III. Fangst av annen fisk.

§ 7.I elven i sin helhet og i innsjø nærmere elvens inn- og utløpsos enn 200 meter kan det til fangst av annen fisk bare brukes settegarn uten strømbryter, samt stang og håndsnøre. Ved utøvelsen av dette fiske kan det ikke benyttes mer enn tre garn, hvis plassering er klart angitt, per fisker.

I innsjø i større avstand fra osene enn foran nevnt kan det til fangst av annen fisk brukes settegarn, not, ruse med ledegarn, vanlig ruse, teine og krokredskaper unntatt line.

De i §§ 5 og 6 foreskrevne uke- og årsfredningstider gjelder også ved fangst av annen fisk i elver og andre strømmende vassdrag innen fiskeområdet, men ikke i innsjøer.

Laks kan fanges med krokredskap og ruse i den tid elvene er islagt.

Maskevidden i bundne redskaper, herunder kunstfiberredskaper, til fangst av fiskearter nevnt under Kap. III, må ikke være mindre enn 40 millimeter og ikke større enn 45 millimeter regnet fra knutes til knutes midtpunkt når redskapet er vått.

Ruse, ledegarn medregnet, må ikke på noe sted ha større høyde enn 1,5 meter.

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser.

§ 8.I fangstredskap, unntatt teine (katsa) skal det ikke brukes nett av metalltråd.
§ 9.Det er forbudt å bruke lyster eller noe annet redskap med spiss eller krok som ikke er beregnet på å slukes av fisken, så vel som giftstoff eller elektrisk strøm. Det er forbudt å bruke krokredskaper på en slik måte eller under slike forhold at fisk kan krøkes. Det er likevel tillatt å bruke kjeks (klepp), fiskeøks eller håv som hjelperedskap ved lovlig fiske. Gjenstander som er beregnet på å skremme fisken eller hindre dens frie gang, må ikke anbringes i eller over vannet.
§ 9 a.Settegarn må ikke ha større lengde enn 30 meter. Under fiske med settegarn kan kunstig strømbryter ikke benyttes. To settegarn kan ikke på noe punkt stå nærmere hverandre enn 30 meter.

Begge ender av settegarn skal merkes tydelig slik at fiskeren lett kan identifiseres uten at det er nødvendig å løfte garnet opp av vannet.

Fiske med stang og håndsnøre er forbudt 10 meter ovenfor og ved siden av et settegarn, samt 50 meter nedenfor garnet.

§ 9 b.Enhver som fisker på Neidenelvens fiskeområde skal ha tillatelse eller bevis som legitimerer rett til fiske på vedkommende stats del av fiskeområdet, og eventuelt betale de fiskeavgifter som er fastsatt.
§ 10.Ingen del av faststående redskap må anbringes nærmere djupålens midtlinje enn hva som tilsvarer en sjettedel av elvens eller løpets bredde ved vanligste middels sommervannstand i elvens hovedløp, eller i biløp som fører vann hele sommeren.
§ 11.Vedkommende lensmann kan fastsette:
a)grensen mellom elv og innsjø;
b)det dypeste stedet i hovedløp, biløp og trangt løp i vassdraget;
c)fredningssone i og ved laksetrapp.

Vedrørende fredningssone som nevnt, gjelder hva som derom er fastsatt i vedkommende lands lov.

Beslutning av lensmann kan i Norge forelegges fylkesmannen i Finnmark, og i Finland länsstyrelsen i Lapplands län, til endelig avgjørelse.

§ 12.Det er forbudt å fange eller drepe laks, sjøaure eller innlandsaure av mindre lengde enn 30 centimeter målt fra snutespissen til enden av halefinnens midterste stråler.

Blir slik fisk fanget, skal den straks slippes ut igjen i vannet.

Det samme gjelder laks selv om den er over minstestørrelsen:

a)når den er fanget i den årlige fredningstid,
b)når den er fanget i den ukentlige fredningstid og ikke er fisket med stang eller håndsnøre, eller
c)når den er utidig (vinsterstøing).
§ 13.Disse regler skal ikke være til hinder for at vedkommende myndighet på de vilkår som finnes nødvendige, tillater fiske i vitenskapelig øyemed eller for tiltak til fremme av fiskebestanden.

Melding om slik dispensasjon skal gis den annen kontraherende parts myndigheter.

§ 14.Den som på foreskreven måte oppnevnes til oppsynsmann for å påse at disse fiskeregler etterleves, skal ha samme myndighet og beskyttelse som politiets tjenestemenn.
§ 15.Overtredelse av disse fiskeregler straffes i henhold til alminnelig lov. Når forbud eller ulovlig anvendt fangstredskap, ulovlig fisket fangst samt båt eller lignende fremkomstmiddel anvendt ved ulovlig fiske, eller verdien av dette, skal inndras, gjelder hva herom særskilt er bestemt.
§ 16.For øvrig anvendes i hver av de kontraherende stater vedkommende stats lovgivning om fiske og bestemmelser gitt i medhold av denne.
§ 17.Disse fiskeregler trer i kraft 1. juni 1977. Fra samme tid oppheves dermed de fiskeregler for Neidenvassdragets fiskeområde, som trådte i kraft 12. juni 1964.*
*Forskriften er endret 27. april 1984 med ikrafttredelse 1. juni 1984.