Forskrift om tilskott fra Olje/fisk-fondet, gjennom Trænabankprosjektet, til fartøy fra Nordland og Trøndelag for anskaffelse av utstyr for konsumfiske etter kvitlaks (vassild).

DatoFOR-1984-06-15-1207
PublisertII 1984 326
Ikrafttredelse15.06.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland
HjemmelFOR-1980-06-27-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskott, Nordland m.v.

Fiskeridepartementet har 15. juni 1984, i medhold av § 7 i forskrifter for Olje/fisk-fondet fastsatt ved kgl.res. av 27. juni 1980, bestemt:

§ 1.I samsvar med § 3 i forskrifter for Olje/fisk-fondet kan Fiskeridirektøren inntil videre gi investeringsstøtte til fartøy fra Nordland og Trøndelag som fra 1984 er gitt konsesjon for fiske etter kvitlaks. Støtten gis til anskaffelse av nødvendig utstyr og tilpassing av fartøy, med sikte på slikt fiske. Støtten gis fortrinnsvis til fartøy som er nye i slikt fiske, men kan unntaksvis også gis til fartøy som tidligere har drevet kvitlaksfiske.
§ 2.Støtten kan gis til følgende:
1.Trålutrustning, førstegangsanskaffelse.

Komplett trål, dører og vaier. Fondet kan dekke 50 % av anskaffelseskostnadene eksklusive merverdiavgift med inntil kr 100.000,- pr. fartøy.

2.Dekksarrangement.

Alt utstyr som letter håndtering og sortering av fangsten av monteringsutgifter som gjelder slikt utstyr. Fondet kan dekke inntil 75 % av kostnadene eksklusive merverdiavgift med inntil kr 75.000,- pr. fartøy.

3.Vinsjer og tromler.

Fondet kan dekke 50 % av anskaffelseskostnadene og monteringsutgifter eksklusive merverdiavgift med inntil kr 100.000,- pr. fartøy.

4.Romarrangement.

Støtte er hovedsakelig tiltenkt fartøyer som tidligere ikke har drevet konsumfiske, eller til fartøy med lite egnet lasterom for kvitlaks. Fondet kan dekke 50 % av kostnadene eksklusive merverdiavgift med inntil kr 75.000,- pr. fartøy.

5.Kjøleanlegg.

Fondet kan dekke 50 % av anskaffelseskostnadene og monteringsutgifter eksklusive merverdiavgift for kjøleanlegg med inntil kr 75.000,- pr. fartøy. 

Støtte pr. fartøy er begrenset oppad til kr 200.000,- fratrukket eventuelt tilskott utbetalt fra ordningen med omstillingstilskott for hvalfangstflåten fastsatt ved forskrifter av 16. mai d.å.

§ 3.Søknaden må inneholde følgende:
1.Spesifisert kostnadsoverslag for de enkelte deler det søkes om tilskott for. Overslaget bør bygge på anbud fra verksted og bekreftes av fiskerirettlederen.
2.Finansieringsplan for det omsøkte utstyr.
3.Forslag til driftsplan for nærmeste driftsår.
4.Det må i søknaden opplyses om hvor fangst skal leveres.
§ 4.Søknad om støtte sendes gjennom fiskerirettlederne.

Fiskerirettlederne skal gi opplysninger om fartøyets standard, utstyr og utrustning og andre opplysninger som kan være relevante for avgjøring av søknaden.

Fiskerirettlederen avgir uttalelse om søknaden og sender den sammen med sakens dokumenter til Trænabankprosjektets administrasjon som sammen med sin innstilling videresender saken til Fiskeridirektøren.

§ 5.Finner Fiskeridirektøren å kunne innvilge søknaden gis det i første omgang tilsagn om støtte for et bestemt beløp. Støttebeløpet utbetales av Fiskeridirektøren på grunnlag av spesifisert faktura og attest fra fiskerirettleder eller fiskerinemnd om at utstyret er montert om bord i samsvar med forutsetningen. Tilsagn som ikke er nyttet innen 1 år etter at det er gitt faller bort.
§ 6.Avhendes utstyr anskaffet med støtte fra Olje/fisk-fondet alene eller sammen med fartøy innen 30 måneder etter utbetaling av støttebeløpet, kan tilskottet kreves helt eller delvis tilbakebetalt.
§ 7.Disse forskrifter trer i kraft straks.