Forskrift for fisket, Rollag kommune, Buskerud.

DatoFOR-1986-03-01-935
PublisertII 1986 287
Ikrafttredelse01.03.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forRollag kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1964-03-06-§78 jf. LOV-1992-05-15-47-§50, RFOR-1965-09-24
Kunngjort
KorttittelForskrift for fisket, Rollag

I medhold av lov av 6. mars 1964 om laksefiske og innlandsfiske § 78 jfr. kgl.res. av 24. september 1965, har fylkesmannen i Buskerud 1. mars 1986 fastsatt følgende forskrifter for fisket i Rollag kommune, Buskerud.

§ 1.I vassdrag (elver og bekker) hvor det går ørret, er alt fiske forbudt i tiden f.o.m. 1. oktober t.o.m. 14. november.
§ 2.I elver og bekker hvor det går ørret, Numedalslågen unntatt, og i vann og tjern ut til 50 m fra elv og bekker hvor det går ørret, er kun fiske med stang og håndsnøre tillatt.
§ 3.Garn skal merkes med eiers navn. Garnets utstrekning bør i tillegg markeres.
§ 4.Brudd på disse forskrifter er straffbart.
§ 5.Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig opphører Landbruksdepartementets bestemmelser av 3. oktober 1933.