Forskrift om transport av levende laksefisk og rogn i Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1987-07-01-643
PublisertII 1987 s 328
Ikrafttredelse01.07.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1968-12-06-2-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om transport av laks, Nord-Trøndelag

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juli 1987 i medhold av § 8 i lov om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk av 6. desember 1968.

§ 1.Forbud mot transport ut av sonen

Det er forbudt å transportere levende laksefisk og rogn ut fra de soner som Landbruksdepartementet til enhver tid bestemmer. (jfr. § 10).

§ 2.Transitt og transport innen sonen

Levende fisk og rogn kan transporteres innenfor sonen, og i transitt gjennom sonen, hvis vilkårene i §§ 3-6 er oppfylt.

§ 3.Dispensasjon

Etter søknad kan distriktsveterinæren gi dispensasjon fra forbudet i § 1 på disse vilkår:

1.Anlegget må være under regelmessig (minst en gang pr. måned) tilsyn av veterinær.
2.Levende fisk fra anlegg må være sendt til undersøkelse ved Veterinærinstituttet minst 2 ganger siste halvår.
3.Fisk fra anlegget må være undersøkt bakteriologisk i løpet av de siste 7 døgn før transporten.
4.Øyerogn må være desinfisert umiddelbart før transporten.
5.Dersom fylkesveterinæren har gitt pålegg om at det skal være utført sensitive diagnostiske tester med hensyn på latent forekomst av furunkulose i løpet av de siste 14 dager før transport, må dokumentasjon på negativ test legges frem.

Søknad om dispensasjon må være sendt senest 3 uker før transporten skal finne sted.

§ 4.Forutsetninger for den enkelte transport

Før fiskeoppdrettsanlegg leverer fisk/rogn til transport, skal transportøren ha gitt oppdretteren en oversikt over reiseruten. Dreier det seg om sjøtransport, må det også gis en redegjørelse om det resirkulasjonssystem det er på båten.

§ 5.Gjennomføring av transport med brønnbåt

Hvis ikke transporten foregår med brønnbåt i lukket system, skal båten gå med lukkede ventiler der avstanden til land eller oppdrettsanlegg er mindre enn 3 km.

Brønnbåt må føre dekksdagbok og må kunne dokumentere oksygenforbruket.

§ 6.Melding til fylkesveterinær

Oppdrettsanlegg skal føre detaljert fortegnelse over alle leveranser av levende fisk/rogn og over transportører, transportmåte og vei. Disse opplysninger skal sendes skriftlig til fylkesveterinæren for Trøndelag, Møre og Romsdal senest dagen før transporten tar til.

§ 7.Desinfeksjon

Samtlige transportmidler som skal transportere fisk innen sonene eller som nevnt i disse forskriftenes §§ 1 og 2 skal desinfiseres både før transporten starter og umiddelbart etter den er avsluttet.

Utført desinfeksjon skal attesteres av veterinær. Vedrørende desinfeksjon vises til «Forskrifter om desinfeksjon av fiskeoppdrettsanlegg m.v.»

§ 8.Tilsynsmyndighet

Distriktsveterinæren i de distriktene forskriftene gjelder, fører tilsyn med at bestemmelsene blir overholdt.

§ 9.Straffeansvar

Overtredelse av disse forskrifter eller bestemmelser gitt i medhold av forskriftene, er straffbart, jfr. lov 6. desember 1968 nr. 2 om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk, § 11.

§ 10.Soner

Disse forskriftene gjelder for kommunene Namsos, Fosnes, Flatanger, Nærøy, Vikna og Leka.

§ 11.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Landbruksdepartementets forskrifter av 21. mars 1986 om transport av levende laksefisk og rogn (salmonider) i Trøndelag.