Forskrift vedrørende tilskudd på agn i Syd-Norge, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder.

DatoFOR-1988-02-15-199
PublisertII 1988 s 147
Ikrafttredelse15.02.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskudd agn, Syd-Norge

Fastsatt av Fiskeridepartementet 15. februar 1988 i medhold av Stortingets vedtak 14. desember 1987, jf. st.prp. nr. 1. tillegg nr. 14 og budsjettinnst. s. nr. 10. tillegg nr. 1. Forskriften gjelder ikke i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 1.Gyldighetsperiode

Forskriften gjelder når det er bevilget statlige midler til slikt tilskudd som forskriften omhandler.

§ 2.Tilskuddsberettigelse

Tilskuddsberettiget er den som fyller vilkårene etter § 2 i gjeldende fiskeriavtale, samt godkjente lineegnesentraler. Det skal ikke utbetales tilskudd til agn som er fangstet eller benyttet i strid med gjeldende frednings- og reguleringsbestemmelser.

§ 3.Tilskuddssatser

Fiskeridepartementet gir bestemmelser om tilskuddssatser og hvilke typer agn som skal motta tilskudd dersom dette ikke framgår av den til enhver tid gjeldende fiskeriavtale. Departementet kan om nødvendig endre tilskuddssatsene på kort varsel.

§ 4.Fakturering

Forhandlere (fryserier) som selger agn til forbruker (fiskere/fiskefartøyer/lineegnesentraler) skal fakturere agnet på fakturaer som er fortløpende forhåndsnummerert. Foruten navn og adresse på selgeren (fryseriet) skal fakturaen inneholde følgende opplysninger:

-Navn og adresse på agnkjøperen
-Fartøyets registreringsnr. og navn
-Leveringsdato og/eller faktureringsdato
-Hvilken agntype som er levert samt kvantum
-Hvilken tilskuddssats som er benyttet
-Agnpris - tilskudd, herunder eventuelt pristilskudd for importert akkar + merverdiavgift = pris til agnforbruker
-Høvedsmannen/fartøyeieren skal svare for om han/hun står oppført i fiskermanntallet, svaret skal fremgå av fakturaeksemplaret som sendes Subsidiekontrollen
-Agnselgeren skal gjøre fiskeren (kjøperen) kjent med gjeldende bestemmelser for tilskudd på agn, og da særlig § 7 i denne forskrift.
§ 5.Krav om tilskuddsutbetaling

Med utgangspunkt i salgsfakturaene skal forhandlere månedsvis sende krav om tilskudd til Fiskeridirektoratet v/Subsidiekontrollen. Kravet skal sendes senest innen den 15. i påfølgende måned. For sent innsendte krav kan returneres uten at tilskudd blir utbetalt.

Kravet skal inneholde følgende opplysninger:

-En salgsoppgave som viser det totale tilskuddskrav i perioden
-Hvilken periode salget knytter seg til
-Hvilke agntyper som er solgt
-Navnet på fiskeren, fiskefartøyet eller lineegnesentralen
-Oppgaven skal vedlegges kopier av alle salgsfakturaer der det er fratrukket tilskudd
-Eventuell retur av subsidiert agn skal fratrekkes tilskuddskravet
-Oppgaven skal undertegnes av firmaets leder.

Subsidiekontrollen skal utbetale tilskuddet til fryseriene (agnforhandlere).

§ 6.Bokføring

Agnforhandlere skal føre egen tilskuddskonto, og om mulig også innkjøpskonto og salgskonto for agn. Ved utgangen av året skal det foretas en nøyaktig opptelling av agnbeholdningen. Denne beholdningen skal oppgis til Subsidiekontrollen i forbindelse med innsendelsen av krav for desember eller i egen ekspedisjon.

§ 7.Anvendelse

Subsidiert agn skal kun benyttes til ruse, teine eller lineagn. Fisker har ikke anledning til å videreselge subsidiert agn til andre enn yrkesfiskere. Subsidiert agn skal ikke benyttes til fòr, eksport e.l.

§ 8.Kjøp av agn i utlandet

Når norske fartøyer kjøper agn i utlandet, kan det i særlige tilfeller utbetales tilskudd også for dette agnet. Søknad om dette sendes Fiskeridirektøren.

§ 9.Kontroll

Riksrevisjonen eller Fiskeridirektøren v/Subsidiekontrollen kan foreta kontroll der det produseres, transporteres, lagres, omsettes eller forbrukes agn.

Kontrolløren kan kreve å få granske regnskaper, forretningskorrespondanse av enhver art, og for øvrig kreve de opplysninger som han anser påkrevd. Alle bilag vedrørende agnomsetning skal oppbevares lett tilgjengelig for kontroll.

§ 10.Klageinnstans

Fortolkningsspørsmål og tvister som måtte oppstå i forbindelse med tilskudd til agn forlegges Fiskeridirektøren. Klager på avgjørelser forberedes av Fiskeridirektøren og forelegges Fiskeridepartementet til avgjørelse.

§ 11.Tap av rettigheter

Uriktige opplysninger kan føre til at rett til agntilskudd helt eller delvis bortfaller, og er forbundet med straffeansvar.

§ 12.Ikrafttreden/opphevelse av tidligere forskrifter

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrifter vedrørende tilskudd på agn i Syd-Norge, fastsatt av Fiskeridepartementet 22. desember 1983 nr. 2049.