Forskrift om fiske etter sild i Lofoten oppsynsdistrikt, Nordland.

DatoFOR-1988-12-02-961
PublisertII 1988 556
Ikrafttredelse02.12.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forLofoten oppsynsdistrikt, Nordland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om sildefiske, Lofoten

Fiskeridepartementet har 2. desember 1988, med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt følgende forskrift:

§ 1.Denne forskrift gjelder for fiske etter sild med trål, not og snurrevad i Lofoten oppsynsdistrikt i den tid Lofotoppsynet er satt.
§ 2.Oppsynssjefen for Lofotfisket skal føre kontroll med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt.
§ 3.Det må utvises spesiell aktsomhet på felt hvor det står torskeredskaper, og det må unngås at setting og trekking av slike redskaper hindres eller vanskeliggjøres.
§ 4.Det er forbudt å drive fiske etter sild i tidsrommet mellom de for vedkommende oppsynsdistrikts fastsatte aften- og morgensignaler på felt som er utlagt for fiske med garn og line etter torsk.

Oppsynssjefen kan likevel gi tillatelse til sildefiske på felt hvor det ikke er konsentrasjon av slike redskaper.

§ 5.Hvis det anses påtrengende nødvendig for å hindre kollisjon mellom silderedskaper og torskeredskaper, kan oppsynssjefen nedlegge foreløpig forbud mot fiske etter sild på bestemte felt med øyeblikkelig virkning. Forbudet skal stadfestes av Fiskeridirektøren.
§ 6.Fiskeridirektøren kan gi forskrifter om gjennomføring og utfylling av denne forskrift.
§ 7.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.
§ 8.Denne forskrift trer ikraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av 15. januar 1966 om regulering av sildefiske i Lofoten.