Forskrift om midlertidig opphevelse av års- og ukefredning innen Sunnmøre og Romsdal laksedistrikter, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1989-01-05-24
PublisertII 1989 20
Ikrafttredelse05.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forSunnmøre og Romsdal laksedistrikter, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1964-03-06-§64 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelOpphevelse av års- og ukefredning, Møre&Romsdal

I medhold av lov om lakse- og innlandsfisket av 6. mars 1964 § 64 bokstav j og k, jfr. kgl.res. av 24. september 1965 og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37 fjerde ledd, har Direktoratet for naturforvaltning 5. januar 1989 bestemt:

§ 1.Fra og med 6. januar til og med 31. januar 1989 blir års- og ukefredningen for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen innen Romsdal og Sunnmøre laksedistrikter i Møre og Romsdal fylke opphevet.

Opphevelsen gjelder ikke vassdrag og innenfor de fastsatte fredningssoner ved elveutløp. Ved vassdrag der slik fredningssone ikke er fastsatt kan fiske ikke foregå nærmere enn 500 m fra elveosen. Fylkesmannen kan likevel tillate fiske på slike områder.

§ 2.Overtredelse av disse bestemmelser er straffbart.
§ 3.Denne forskrift trer ikraft straks.