Forskrift om særskilt investeringstilskudd til bygging og til kjøp av brukte fartøyer til Finnmark.

DatoFOR-1989-04-12-306
PublisertII 1989 103
Ikrafttredelse12.04.1989
Sist endretFOR-1989-05-16-325
Endrer
Gjelder forFinnmark
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift om investeringstilskudd, Finnmark

I medhold av Stortingets vedtak av 22. november 1988 om Fiskeridepartementets budsjett, har Fiskeridepartementet 12. april 1989 fastsatt følgende forskrift for bruk av 10 mill. kroner til særskilt støtte til bygging og til kjøp av brukte fartøyer til Finnmark. Endret 16. mai 1989 nr. 325.

§ 1.For å styrke den helårsdrevne bank- og havfiskeflåten i Finnmark, kan Finnmark fylkeskommune gi investeringstilskudd til bygging og til kjøp av brukte fartøyer til Finnmark. Tilskudd kan gis til partsrederier, aksjeselskaper og til enkeltfiskere som er hjemmehørende i Finnmark.

I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til kjøp av fartøy hjemmehørende i Finnmark. Det kan ikke gis tilskudd til refinansiering.

§ 2.For at særskilt tilskudd kan gis til bygging av fartøyer, må fartøyet være innvilget rentesubsidier og ordinært investeringstilskudd i Statens Fiskarbank. Særskilt investeringstilskudd skal komme i tillegg til det ordinære investeringstilskuddet. Tilskudd kan gis til kjøp av brukte fartøyer som er yngre enn 5 år. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til fartøy eldre enn 5 år.

Tilskudd kan bare gis til fartøyer som skal drive helårsfiske, og som er velegnet for slikt fiske.

Ved behandling av søknaden skal det legges særlig vekt på søkerens personlige og faglige kvalifikasjoner, og om prosjektet er grundig og godt tilrettelagt.

Ved tildeling av tilskudd skal større kyst- og bankfiskefartøyer prioriteres. For øvrig kommer de årlige retningslinjer for Statens Fiskarbanks utlånsvirksomhet til anvendelse.

§ 3.Tilskudd til bygging kan ytes med inntil 10 % av fartøyets kostpris. Tilskudd til kjøp av brukte fartøyer kan ytes med inntil 15 % av fartøyets kostpris.
§ 4.For tilskuddet skal Statens Fiskarbank ha panterett i fartøyet og i forsikringssummen i 5 år.

Dersom fartøy som har mottatt tilskudd selges innen 5 år regnet fra utbetaling av tilskudd, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

Ved avgjørelse av om det skal reises krav om tilbakebetaling bør det bl.a. legges vekt på hvor lang tid det er gått fra utbetalingen til salget finner sted, og om det oppnås en uforholdsmessig stor gevinst ved salget.

§ 5.Søknad om tilskudd sendes fiskerinemnda i søkerens hjemstedskommune på samme skjema som er fastsatt for søknader om lån i Fiskarbanken og med de vedlegg som der er nevnt. Søknaden fremmes sammen med søknad om rentestøtte, ordinært investeringstilskott og/eller lån. Driftskalkyle skal også vedlegges søknaden.

Så snart fiskerinemnda har behandlet søknadene og gitt sin uttalelse på fastsatt meldingsskjema, sendes søknadene til fylkets fiskerikontor for behandling for deretter å sendes Statens Fiskarbank. Statens Fiskarbank behandler søknadene om særskilt investeringstilskudd som en del av det totale finansieringsopplegg for det enkelte prosjekt. Fiskarbankens innstilling om slikt tilskudd, sammen med fiskerinemndas og fiskerikontorets uttalelse, sendes til Finnmark fylkeskommune som avgjør om tilskuddet skal gis og utmåler tilskuddets størrelse. Statens Fiskarbank forestår utbetaling av tilskuddet og den videre administrering og oppfølging av ordningen.

For behandling av søknadene gjelder for øvrig reglene i lov og forskrifter for Statens Fiskarbank.

§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks.