Forskrift for fiske, Nore og Uvdal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1989-06-14-583
PublisertII 1989 164
Ikrafttredelse01.07.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNore og Uvdal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1964-03-06-§78 jf. LOV-1992-05-15-47-§50, RFOR-1965-09-24
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Nore og Uvdal

Med hjemmel i lov av 6. mars 1964 om laksefisket og innlandsfisket § 78, jfr. kgl.res. av 24. september 1965, har Fylkesmannen i Buskerud 14. juni 1989 fastsatt følgende forskrift for ferskvannsfiske i Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke:

§ 1.I vassdrag med bare aure (herunder aurevatn hvor det også er ørekyt Phoxinus phoxinus L):
A:Alt fiske er forbudt fra og med 1. oktober til og med 31. desember.
B:Det er forbudt å benytte andre redskaper enn stang, håndsnøre, oter og garn.
§ 2.I vassdrag med røye, sik eller abbor:
A:Fiske etter aure er forbudt fra og med 1. oktober til og med 31. desember.
B:Fiske etter røye, sik og abbor er tillatt hele året.
C:Det er forbudt å benytte andre redskaper enn stang, håndsnøre, oter, pilk, garn, not og teiner.
§ 3.I vatn med flere fiskerettshavere skal alle garn under bruk være merket med eierens navn.
§ 4.Brudd på disse forskrifter er straffbart.
§ 5.Disse forskrifter trer i kraft fra 1. juli 1989. Samtidig oppheves forskrifter fastsatt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk av 23. mars 1983 nr. 746.