Forskrift om regulering av fiske med snurrevad, trål, snurpenot og andre notredskaper, Nordland.

DatoFOR-1989-10-04-999
PublisertII 1989 360
Ikrafttredelse04.10.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske med snurrevad m.v., Nordland

Fiskeridepartementet har 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

§ 1.Tidsbegrenset nattforbud mot bruk av snurrevad.

Det er forbudt å fiske med snurrevad i tiden mellom kl 1800 og kl 0800 i tidsrommet 1. oktober - 30. april.

§ 2.Snurrevadfiske i Lofoten oppsynsområde.

I Lofoten oppsynsområde skal når Lofotoppsynet er satt, følgende regler gjelde for snurrevadfiske:

a)Det er forbudt å nytte eller å ha om bord i fiskefartøyer snurrevad som har en overtelne eller undertelne som er lenger enn 123 meter fra vingespiss til vingespiss. Omkretsen i åpningen skal ikke være over 156 meter målt på strukket maske.
b)Under fiske er det forbudt å bruke snurrevad som annet enn bunnredskap. Bruk av blåser eller andre innretninger til å fløyte redskapet for å hindre det i å synke til bunns er forbudt.
c)Ved fiske med snurrevad settes første tauarm (første drott) fra en rød lysreflekterende og godt synlig blåse. Utsettingen skal foregå mot styrbord. Selve snurrevadet markeres ved at 5 av redskapets vanlige fløyt (kavler) på midten av noten gjøres lysreflekterende (rødfarget), og ved at det i havflaten plasseres en hvit lysreflekterende og godt synlig blåse festet til en line fra redskapets belg. Linen skal være av materiale som synker og så lang at den ikke hindrer redskapet i å synke helt til bunns. Blåsene skal være merket med båtens registreringsmerke.
§ 3.Not- og trålforbud.

Det er forbudt å bruke not- og trålredskaper i Øvre Straumen, Sveet og Nerstraumen i Nord Rana innenfor det trangeste innløpet til Nerstraumen.

§ 4.Notfiske etter sild i Lofoten oppsynsdistrikt.

I Lofoten oppsynsområde skal når Lofotoppsynet er satt, følgende regler gjelde for notfiske etter sild:

a)Det må utvises spesiell aktsomhet på felt hvor det er konsentrasjoner av faststående redskaper, og det må unngås at setting og trekking av slike redskaper hindres.
b)Fra kl 1900 til kl 0600 er det forbudt å fiske etter sild på teiger som er utlagt for fiske med garn og line etter skrei hvor det er konsentrasjoner av slike redskaper.
c)Hvis det ansees påtrengende nødvendig for å hindre kollisjon mellom silderedskaper og skreiredskaper kan utvalgsformannen i Lofoten i samråd med oppsynssjefen nedlegge foreløpig forbud mot fiske etter sild på bestemte felter med øyeblikkelig virkning. Forbudet skal stadfestes av Fiskeridirektoratet.
d)Silderedskaper skal ikke nyttes med det formål å fange skrei.
§ 5.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av 15. januar 1966 om regulering av sildefisket i Lofoten, Fiskeridepartementets forskrift av 13. februar 1973 om forbud mot bruk av not- og trålredskaper på Straumen i Rana kommune, Nordland fylke, Fiskeridepartementets forskrift av 26. januar 1983 nr. 92 om snurrevadfiske i Lofoten oppsynsområde og i Møre og Romsdal fylke og Fiskeridepartementets forskrift av 28. januar 1987 nr. 56 om nattforbud mot snurrevadfiske i Nordland fylke.