Forskrift om nattforbud mot tråling etter norsk vårgytende sild, Nordland.

DatoFOR-1989-12-22-1402
PublisertII 1989 517
Ikrafttredelse01.01.1990
Sist endretFOR-1990-01-22-43
Endrer
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om tråling etter sild, Nordland

Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. desember 1989 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Endret 22. januar 1990 nr. 43.

§ 1.Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild med trål i Nordland fylke i periodene: 
Fra og med januar til og med april mellom kl 1800 og kl 0800
fra og med oktober til og med desember mellom kl 1800 og kl 0800

Fiskeridirektoratets kontrollverk, Svolvær kan dispensere fra nattforbudet i første ledd for bestemte områder og i bestemte tidsrom.

§ 2.Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve denne forskrift.
§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 nr. 40.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1990 og gjelder inntil videre.