Forskrift om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad innenfor 4-mils grensen i den tid oppsyn er satt, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1990-03-02-141
PublisertII 1990 52
Ikrafttredelse02.03.1990
Sist endretFOR-2013-04-09-345
Endrer
Gjelder forMøre og Romsdal
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4, LOV-1983-06-03-40-§13og§38
Kunngjort
KorttittelForskrift om torskefiske, Møre og Romsdal

Fastsatt av Fiskeridepartementet 2. mars 1990 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 32. Endret ved forskrifter 19 mars 1993 nr. 255, 17 jan 1995 nr. 62, 30 jan 1995 nr. 143, 30 jan 1996 nr. 155, 8 mars 1996 nr. 244, 11 mars 1996 nr. 245, 10 feb 1999 nr. 150, 18 feb 2002 nr. 191, 19 des 2007 nr. 1627, 12 feb 2009 nr. 177, 9 april 2013 nr. 345.

§ 1.Oppsynsperiode og -område

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for de områder og i de perioder oppsynet er satt i Møre og Romsdal fylke. Oppsynet settes fra den tid Regiondirektøren bestemmer.

0Endret ved forskrifter 17 jan 1995 nr. 62, 8 mars 1996 nr. 244, 18 feb 2002 nr. 191, 19 des 2007 nr. 141, 12 feb 2009 nr. 177.
§ 2.Setting

Setting av faststående redskaper innenfor grunnlinjene må ikke ta til før kl. 1300 og må være avsluttet senest kl. 1700.

På søn- og helligdager må setting av faststående redskaper innen grunnlinjen ikke ta til før kl 1500, og være avsluttet senest kl 1800.

Settingen skal foregå fra sektoren sørvest/vest mot nordøst/øst eller i motsatt retning.

0Endret ved forskrifter 17 jan 1995 nr. 62, 30 jan 1995 nr. 143, 8 mars 1996 nr. 244, 10 feb 2000 nr. 150, 18 feb 2002 nr. 191.
§ 3.Trekking

Trekking av faststående redskaper innenfor grunnlinjen må ikke ta til før følgende klokkeslett: 

Fra oppsynet er satt til 15. februar kl 0800
Fra og med 16. februar til 28.(29.) februar kl 0730
Fra og med 1. mars til 15. mars kl 0700
Fra og med 16. mars til oppsynet heves kl 0600.

Utenfor grunnlinjen kan trekking ta til kl 0700 fra oppsynet blir satt til 15. mars, og kl 0600 fra og med 16. mars til oppsynet heves.

Regiondirektøren kan på enkelte områder bestemme at trekking av faststående redskap skal være avsluttet senest kl 1100.

0Endret ved forskrift 18 feb 2002 nr. 191.
§ 4.Særlige bestemmelser for Aspevågen, Borgundfjorden og Heissafjorden

I Aspevågen, Borgundfjorden og Heissafjorden gjelder nedenfor nevnte bestemmelser for området øst for følgende posisjoner (Heissafjorden):

1.N 62° 28,18′ Ø 06 ° 05,42′ Tuneset
2.N 62° 28,16′ Ø 06 ° 03,91′ Erkneflua
3.N 62° 26,21′ Ø 06 ° 03,35′ Eltraneset:
a)Setting av garn begynner klokken 1600-klokken 1500 på søn- og helligdager. Settingen skal foregå som lukesetting fra syd til nord.
b)Før lukesettingen begynner skal alle båter i området legge seg på samme linje, og alle båter i en og samme luke begynner settingen samtidig til fastsatt tid.
c)Settingen skal såvidt mulig foregå med samme fart for alle båter i luken.
d)Setting av setning nr. 2 kan begynne 1/2 time etter at setting av setning nr. 1 er påbegynt.
e)Setting av 2. setning kan imidlertid ikke finne sted med mindre avstanden til 1. setning er så stor at det ikke blir forvoldt skade på allerede utsatte redskaper.
f)Fiske med håndsnøre og pilk er kun tillatt om dagen fra den tid da trekking av redskaper kan begynne om morgenen og til settingen begynner klokken 1600-klokken 1500 på søn- og helligdager.

Når rasjonell eller hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket tilsier det, kan regiondirektøren fastsette følgende alternativ til garnregulering i Aspevågen, Borgundfjorden og Heissafjorden.

a)Den første settingen skal være fra Kalvestad (A) på Sula til Korsflua (B) på Heissa. Grense mot øst; Lillegåsa (C) til Tyskholmrumpa (D). Videre området øst for Fransholmen (E) til Borgundkaia (F). Settetid klokken 1600-klokken 1500 på søn- og helligdager.
b)Den andre settingen skjer vest for området Kalvestad-Korsflua. Videre området mellom Lillegåsa-Tyskholmrumpa og Fransholmen-Borgundkaia. Settetid klokken 1700-klokken 1600 på søn- og helligdager.
0Tilføyd ved forskrift 11 mars 1996 nr. 245, endret ved forskrifter 18 feb 2002 nr. 191, 12 feb 2009 nr. 177.
§ 5.Merking

Faststående garn- og linesetninger skal være merket i samsvar med de generelle regler som gjelder for merking av faststående redskap utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. Innenfor grunnlinjene kan oppsynet tillate at merkingen foretas etter de generelle regler som gjelder for merking av redskap innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. Foruten bøyer skal iler og alle garn være merket.

0Endret ved forskrift 11 mars 1996 nr. 245.
§ 6.Forankring

Garnsetningene skal være forsvarlig forankret med dregg på minst 20 kg eller med anker på minst 30 kg. I fjorder og helt innelukket farvann skal likevel ilestein være tillatt til forankring.

0Endret ved forskrift 11 mars 1996 nr. 245.
§ 7.Trekkeplikt m.v.

Alle garn og liner skal trekkes hver dag unntatt på søn- og helligdager. Utenfor grunnlinjen skal alle garn og liner også trekkes på søn- og helligdager. Ved værhindring eller ved havari på fartøy eller motor kan trekking unnlates, dersom dette på forhånd er klarert med oppsynet. Eier eller bruker av fartøyet skal i dette tilfelle gi oppsynet opplysninger om stedsangivelse og redskapsmengde eller havariårsak.

Det er kun tillatt å bruke snurrevad på garn- og linefelt i tiden mellom trekketid og settetid for faststående redskaper. På disse felter må siste setting av snurrevad være avsluttet senest kl 1245. Etter 16. mars 1993 har oppsynet fullmakt til å tillate fiske med snurrevad i tidsrommet kl 1245-1700 på felter med liten garn- og lineaktivitet.

Det vises ellers til de alminnelige regler om orden på fiskefeltet m.v. i kap. V i lov om saltvannsfiske.

0Endret ved forskrifter 11 mars 1996 nr. 245, 18 feb 2002 nr. 191.
§ 8.Vikeplikt

Fartøy som fisker med snøre har vikeplikt for line- og garnfartøyer under setting av redskapene.

0Endret ved forskrift 11 mars 1996 nr. 245.
§ 9.Forbud mot opphold på fiskefeltet

På hverdager skal fartøy, herunder fartøy brukt til fritidsfiske, forlate fiskefeltene senest kl 1700.

Snøre- og juksafartøy kan likevel bruke feltene til kl 1900 i tiden etter 15. mars.

Søn- og helligdager skal fiskefeltene innenfor grunnlinjen forlates senest kl 1800.

0Endret ved forskrifter 17 jan 1995 nr. 62, 30 jan 1996 nr. 155, 11 mars 1996 nr. 245, 18 feb 2002 nr. 191.
§ 10.Fredning

Det er forbudt å drive fiske og fangst fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager innenfor grunnlinjen. Forbudet gjelder også fritidsfiske på de regulære torskefeltene. Fritidsfiske med stang og håndsnøre er likevel tillatt på søn- og helligdager frem til kl 1500 på de nevnte felt.

Lørdager og dager før helligdager er det innenfor grunnlinjen forbudt å ha garn stående i sjøen fra kl 1300.

Forbudet mot fiske og fangst på søn- og helligdager gjelder ikke setting av faststående redskap på de tidspunkter som følger av § 2 andre ledd, § 4 første ledd bokstav a og § 4 andre ledd bokstav a og b.

0Endret ved forskrifter 11 mars 1996 nr. 245, 19 mars 1996 nr. 254, 18 feb 2002 nr. 191.
§ 11.Bemyndigelse

Oppsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om avgrensning av fiskefeltene.

Etter forslag fra lokalt fiskarlag og/eller oppsynsbetjent gjennom regiondirektøren i Møre og Romsdal kan Fiskeridirektøren fastsette supplerende forskrifter for avgrensede lokale områder.

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser, herunder slike endringer som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket.

0Endret ved forskrifter 17 jan 1995 nr. 62, 11 mars 1996 nr. 245, 18 feb 2002 nr. 191.
§ 12.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65.

0Endret ved forskrifter 11 mars 1996 nr. 245, 9 april 2013 nr. 345.
§ 13.Ikrafttreden

Denne forskrift trer ikraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 19. januar 1989 nr. 30 og forskrift av 4. oktober 1989 nr. 990 om torskefiske med line, snøre, garn og snurrevad i Møre og Romsdal fylke innenfor 4-mils grensen i den tid som oppsyn er satt.

0Endret ved forskrift 11 mars 1996 nr. 245.