Forskrift for særskilt investeringstilskudd til bygging og til kjøp av brukte fartøy til Finnmark og Nord-Troms 1990.

DatoFOR-1990-04-09-256
PublisertII 1990 81
Ikrafttredelse09.04.1990
Sist endretFOR-1992-06-10-451
Endrer
Gjelder forFinnmark og Nord-Troms
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, Stortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift for investeringstilskudd, Nord-Norge

I medhold av Stortingets vedtak av 4. desember 1989 om Fiskeridepartementets budsjett, har Fiskeridepartementet 9. april 1990 fastsatt følgende forskrift for bruk av 10 mill. kroner til særskilt støtte til bygging og til kjøp av brukte fartøy til Finnmark og 2 mill. kroner til tilsvarende formål i Nord-Troms (definert som kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Karlsøy. Endret 10. juni 1992 nr. 449, 10. juni 1992 nr. 451.

§ 1.For å styrke den helårsdrevne bank- og havfiskeflåten i Finnmark og Nord-Troms, kan Finnmark og Troms fylkeskommuner gi investeringstilskudd til bygging og til kjøp av brukte fartøy til Finnmark og Nord-Troms. Tilskudd kan gis til partsrederier, aksjeselskaper og til enkeltfiskere som er hjemmehørende i Finnmark og Nord-Troms.

Tilskudd til kjøp av brukte fartøy skal i første rekke gis til kjøp av fartøy til Finnmark og Nord-Troms fra andre deler av landet. I særlige tilfelle kan det gis tilskudd til kjøp av fartøy hjemmehørende i Finnmark og Nord-Troms. Det kan ikke gis tilskudd til refinansiering.

§ 2.For at særskilt tilskudd kan gis til bygging av fartøy, må fartøyet være innvilget kontraheringstilskudd og ordinært investeringstilskudd i Statens Fiskarbank. Særskilt investeringstilskudd skal komme i tillegg til det ordinære investeringstilskuddet. Tilskudd kan gis til kjøp av brukte fartøy som er yngre enn 5 år. I særlige tilfelle kan det gis investeringstilskudd til fartøy som er eldre enn 5 år.

Tilskudd kan bare gis til fartøy som skal drive helårsfiske, og som er velegnet for slikt fiske.

Ved behandling av søknaden skal det legges vekt på søkerens personlige og faglige kvalifikasjoner, og om prosjektet er grundig og godt tilrettelagt.

Ved tildeling av tilskudd skal større kyst- og bankfiskefartøy prioriteres. For øvrig kommer de årlige retningslinjer for Statens Fiskarbanks utlånsvirksomhet til anvendelse.

§ 3.Tilskudd til bygging kan ytes med inntil 10 % av fartøyets salgspris. Tilskudd til kjøp av brukte fartøy kan ytes med inntil 15 % av fartøyets salgspris.
§ 4.For tilskuddet skal Statens Fiskarbank ha panterett i fartøyet og i forsikringssummen i 5 år.

Dersom fartøy som har mottatt tilskudd selges innen 5 år regnet fra utbetaling av tilskudd, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. Krav om tilbakebetaling av tilskudd kan også gjøres gjeldende dersom kjøper av fartøy som mottar tilskudd etter denne forskrift, flytter ut av området Finnmark og Nord-Troms og tar fartøyet med seg.

Ved avgjørelse av om det skal reises krav om tilbakebetaling bør det bl.a. legges vekt på hvor lang tid det er gått fra utbetalingen til salget finner sted, og om det oppnås en uforholdsmessig stor gevinst ved salget.

§ 5.Søknad om tilskudd sendes fiskerinemnda i søkerens hjemkommune på samme skjema som er fastsatt for søknader om lån i Fiskarbanken og med de vedlegg som der er nevnt. Søknaden fremmes sammen med søknad om kontraheringstilskudd, ordinært investeringstilskudd og/eller lån. Driftskalkyle skal også vedlegges søknaden. Dersom driftskalkyler viser at fartøyet ikke kan drives lønnsomt, skal det ikke ytes tilskudd.

Så snart fiskerinemnda har behandlet søknadene og gitt sin uttalelse på fastsatt meldingsskjema, sendes søknadene til Statens Fiskarbank. Statens Fiskarbank behandler søknadene om særskilt investeringstilskudd som en del av det totale finansieringsopplegg for det enkelte prosjekt. Fiskarbankens innstilling om slikt tilskudd, sammen med fiskerinemndas og fiskerikontorets uttalelse, sendes henholdsvis Finnmark og Nord-Troms fylkeskommune som avgjør om tilskuddet skal gis og utmåler tilskuddets størrelse. Statens Fiskarbank forestår utbetaling av tilskuddet og den videre administrering og oppfølging av ordningen.

For behandling av søknadene gjelder for øvrig reglene i lov og forskrifter for Statens Fiskarbank.

§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks.