Forskrift for fisket i Ringsaker kommune, unntatt Mjøsa, Hedmark.

DatoFOR-1990-05-14-337
PublisertII 1990 133
Ikrafttredelse14.05.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, unntatt Mjøsa, Hedmark
HjemmelLOV-1964-03-06-§35og§78 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift for fisket, Ringsaker

I medhold av lov av 6. mars 1964 om laksefiske og innlandsfiske, § 35 og § 78, jfr. kgl. res. av 24. september 1965 og bemyndigelse gitt av Direktoratet for naturforvaltning 15. august 1983 og 28. februar 1989, har fylkesmannen i Hedmark den 14. mai 1990 fastsatt følgende forskrift for fisket i Ringsaker kommune, unntatt Mjøsa, Hedmark fylke.

§ 1.Redskapsbruk

Det er kun tillatt å bruke:

-stang, pilkestikke eller håndsnøre med sluk, pilk, flue eller agn.
-ruse, garn og oter.

Bunden redskap skal være merket med eierens navn og adresse. I elver og bekker er det kun tillatt å fiske med stang. I vann, nærmere enn 100 m fra inn- eller utløpsos til elv/bekk hvor ørret gyter, er det også kun tillatt å fiske med stang.

Moelvas utløpsos fra Næra defineres å være den korteste, rette linja over sundet ved Nøsterbergodden. (UTM 32VNN 962622)

§ 2.Fisketid

Alt fiske er forbudt i tiden fra og med 11. september til og med 15. oktober. I vann med bestand av sik, abbor eller gjedde er imidlertid fiske tillatt hele året.

§ 3.Spesielt for Brumunda og Moelva
a)Fisketid

I Brumunda nedenfor Bergsbufallet og i Moelva er alt fiske forbudt fra og med 1. september til og med 1. mai.

b)Fredningssoner

I Brumunda er alt fiske er forbudt ved Spinneristreket, fra fastmerke ca. 40 meter nedenfor streket til fastmerke ca. 30 meter ovenfor streket, samt ved stamfiskefella ved Sveum, fra fastmerke ca. 20 meter nedenfor demningen til fastmerke ca. 20 meter ovenfor demningen.

I Moelva er alt fiske forbudt ved Fossefallet, fra fastmerke i overkant av Brugsdammen (ca. 50 m nedenfor Fossefallet) til fastmerke ca. 30 m ovenfor Fossfallet.

c)Minstemål

I Moelva nedenfor Lundefossen og i Brumunda nedenfor Bergsbufallet, skal ørret av mindre lengde enn 25 cm (målt fra snutespiss til ytterste haleflik) straks, uansett tilstand, settes ut igjen.

§ 4.Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra denne forskrift.

§ 5.Straffeansvar

Brudd på denne forskrift er straffbart.

§ 6.Ikrafttreden

Disse forskriftene trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift for fisket i Ringsaker kommune, unntatt Mjøsa, av 3. september 1979.