Forskrift om fiskekortordninger for den norske del av Grense-Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark.

DatoFOR-1990-05-15-394
PublisertII 1990 141
Ikrafttredelse15.05.1990
Sist endretFOR-2012-12-27-1439 fra 01.01.2013
Endrer
Gjelder forGrense-Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark
HjemmelFOR-1972-05-26-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskekort, Grense-Jakobselv

I medhold av kgl.res. av 26. mai 1972 om forskrifter om fiske i den norske del av Grense-Jakobselv, kap. I, § 2, har Direktoratet for naturforvaltning 15. mai 1990 fastsatt følgende forskrift om fiskekortordninger for den norske del av Grense-Jakobselv i Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke. Endret ved forskrift 27 des 2012 nr. 1439 (i kraft 1 jan 2013).

§ 1.Utvisning av settegarn mellom grensemerke nr. 363 og nr. 393, og salg av sesong- og døgnkort foretas av Finnmarkseiendommen i samsvar med bestemmelsene i ovennevnte kgl.res. av 26. mai 1972 og disse forskrifter. Finnmarkseiendommen fastsetter utsalgsstedene for ukekort og sesongkort.
0Endret ved forskrift 27 des 2012 nr. 1439 (i kraft 1 jan 2013).
§ 2.Sesongkort for sportsfiske (stang og håndsnøre) gjeldene for sesongen fra og med 1. mai til og med 31. august, utstedes avgiftsfritt til norske borgere som er fast bosatt i Grense-Jakobselv og som eier matrikulert grunn der. Sesongkortet gjelder for fiske med en stang pr. husstand.
§ 3.Døgnkort for sportsfiske (stang og håndsnøre), gyldige fra kl. 1800 utstedelsesdagen til kl. 1800 neste dag, kan utstedes til norske borgere. Døgnkortet skal lyde på navn. Avgiften pr. døgnkort fastsettes av Direktoratet for naturforvaltning. Jordsalgskontoret kan utstede til sammen inntil 6 avgiftsfrie døgnkort til politi, oppsynsmenn og grensevaktens personale.
§ 4.Tallet på fiskekort må ikke overstige 50 stk. pr. døgn.
§ 5.Utvisning av inntil 10 stk. settegarn mellom grensemerke nr. 363 og 393 i samsvar med de bestemmelser som gjelder for utvisning av lakseplasser på Finnmarkseiendommens grunn i Finnmark, kan skje til norske borgere som er fast bosatt i Grense-Jakobselv, og som eier matrikulert grunn der.
0Endret ved forskrift 27 des 2012 nr. 1439 (i kraft 1 jan 2013).
§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 6. april 1973 med senere endringer.