Forskrift for fiske, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1990-05-31-555
PublisertII 1990 203
Ikrafttredelse01.06.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1964-03-06-§78 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Hol

Med hjemmel i lov av 6. mars 1964 om laksefisket og innlandsfisket § 78, jfr. kgl.res. av 24. september 1965, har Fylkesmannen i Buskerud 31. mai 1990 fastsatt følgende forskrift for ferskvannsfiske i Hol kommune, Buskerud fylke:

§ 1.I vassdrag med bare aure (herunder aurevatn hvor det også er ørekyte Phoxinus phoxinus L):
A:Alt fiske er forbudt fra og med 1. oktober til og med 31. desember.
B:det er forbudt å benytte andre redskaper enn stang, håndsnøre, oter og garn.
§ 2.I vassdrag med røye, sik eller abbor:
A:Fiske er tillatt hele året.
B:Det er forbudt å benytte andre redskaper enn stang, handsnøre, oter, pilk, garn, not og teiner.
§ 3.I vatn med flere fiskerettshavere skal alle garn under bruk være merket med eierens navn.
§ 4.Brudd på disse forskrifter er straffbart.
§ 5.Disse forskrifter trer i kraft fra 1. juni 1990. Samtidig oppheves forskrift fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud av 20. august 1986 nr. 1878.