Forskrift for innlandsfiske, Oslo og Akershus.

DatoFOR-1990-08-06-697
PublisertII 1990 257
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Akershus
HjemmelLOV-1964-03-06-§78 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift for innlandsfiske, Oslo og Akershus

Med hjemmel i lov av 6. mars 1964 § 78, jfr. kgl.res. av 24. september 1965 og delegering av 15. august 1983, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus 6. august 1990 fastsatt følgende forskrift for innlandsfiske i Oslo og Akershus:

§ 1.I bekker og elver er alt fiske forbudt i oktober måned. Forbudet gjelder også for ospartier slik som nevnt i § 4. Forbudet gjelder ikke i følgende hovedvassdrag på Romerike:
-Vorma og Andelva
-Glomma
-Leira nedenfor Kråkfoss
-Nittelva nedenfor Rotnes
§ 2.I bekker og elver er kun fiske med stang og håndsnøre tillatt. Dette gjelder ikke i de hovedvassdrag på Romerike som er nevnt i § 1.
§ 3.Innenfor en sone på 100 meter ved elve- og bekkeos i vann og tjern er kun stang og håndsnøre tillatt. Dette gjelder både for innløps- og utløpsos. Unntatt er teinefiske etter abbor.
§ 4.Harr og ørret som er kortere enn 25 cm, skal levende og så vidt mulig uskadd settes ut i vannet igjen. Minstemålet for ørret fanget i Glomma, Vorma og Hurdalsjøen er 30 cm.
§ 5.Fylkesmannen kan dispensere fra denne forskriften.
§ 6.Denne forskrift gjelder ikke for Oslofjorden. Denne forskrift gjelder heller ikke nedenfor det punkt i et vassdrag hvortil laks og sjøørret har sin naturlige oppvandring.
§ 7.Brudd på denne forskrift er straffbart.
§ 8.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1991. 

Fra samme tid oppheves følgende offentlige fiskeforskrifter:

-Hurdal 12. oktober 1897
-Aurskog-Høland 13. august 1920 og 30. november 1978.
-Gudmundsbekken 21. februar 1941 Ullensaker/Eidsvoll
-Gjerdrum 18. november 1942
-Lørenskog 22. januar 1947 endret 1. mars 1962 og 1. juli 1968
-Feiring 1. mars 1950
-Nordre Høland 27. desember 1951
-Sørum og Blaker 25. april 1957
-Nittedal 22. januar 1974
-Oppegård 22. januar 1974
-Oslo 22. januar 1974
-Rælingen 22. januar 1974
-Skedsmo 22. januar 1974
-Enebakk 22. januar 1974
-Bærum 22. januar 1974
-Asker 22. januar 1974
-Ski 22. januar 1974
-Nes 19. februar 1979.