Forskrift for fiske, Rendalen kommune, Hedmark.

DatoFOR-1992-04-09-260
PublisertII 1992 135
Ikrafttredelse09.04.1992
Sist endretFOR-2007-06-29-866
EndrerFOR-1980-03-26
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1964-03-06-§35, LOV-1964-03-06-§78 jf. LOV-1992-05-15-47-§50
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Rendalen

I medhold av lov av 6. mars 1964, § 35 og § 78, jfr. kgl.res av 24. september 1965, og bemyndigelse gitt av Direktoratet for naturforvaltning 15. august 1983 og 28. februar 1989, har fylkesmannen i Hedmark 9. april 1992 fastsatt følgende forskrift for fisket i Rendalen kommune, Hedmark fylke. Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 866, endres ved forskrift 13 feb 2012 nr. 137 (i kraft 1 mars 2012).

§ 1.Fisketid

Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

§ 2.Redskapsbruk

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 100 meter. Unntatt fra disse bestemmelsene er fiske etter sik i gytetida.

§ 3.Fredningssoner

Alt fiske med bunden redskap er til enhver tid forbudt i Storsjøen nord for en linje fra Sputneset (UTM 32V PP 173 407) og til merket punkt på vestsiden (UTM 32V PP 163 407).

§ 4.Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra bestemmelsen i denne forskrift.
0Tilføyd ved forskrift 29 juni 2007 nr. 866.
§ 5.Brudd på denne forskriften er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., § 49.
0Tilføyd ved forskrift 29 juni 2007 nr. 866.
§ 6.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift for fisket i Rendalen kommune av 1. mai 1980.1

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 866 (endret fra § 4 til § 6).
1Skal være forskrift 26. mars 1980 med ikrafttredelse 1. mai 1980 (Lovdata anm.).