Forskrift om investeringstilskudd til kjøp av brukte ringnotfartøyer til Finnmark og Nord-Troms.

DatoFOR-1992-05-13-410
PublisertII 1992 234
Ikrafttredelse13.05.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark og Nord-Troms
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, Støtteavtale mellom AAD og Norges Fiskarlag.
Kunngjort
KorttittelForskr om investeringstilskudd til brukte båter

Fastsatt av Fiskeridepartementet 13. mai 1992 i medhold av § 3 i støtteavtalen av 17. desember 1991 mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Norges Fiskarlag.

§ 1.Omfang og formål

For å styrke ringnotflåten i Finnmark og Nord-Troms (definert som kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Karlsøy), kan Statens Fiskarbank gi investeringstilskudd til kjøp av brukte ringnotfartøy til Finnmark og Nord-Troms. Tilskudd kan gis til partsrederier, aksjeselskaper og til enkeltfiskere som er hjemmehørende i Finnmark eller Nord-Troms.

Tilskudd til kjøp av brukte fartøy skal kun gis til kjøp av ringnotfartøy med konsesjon til Finnmark og Nord-Troms fra fylker fra og med Nord-Trøndelag og sørover. I særskilte tilfeller kan tilskudd også gis til kjøp av ringnotfartøy til Finnmark og Nord-Troms fra Nordland og Sør-Troms. Det skal ikke gis tilskudd til kjøp av fartøy fra regioner som har et svakt ringnot- og havfiskemiljø. Det kan ikke gis tilskudd til refinansiering.

§ 2.Vilkår for å motta investeringstilskudd

Tilskudd kan gis til kjøp av brukte ringnotfartøy som er yngre enn 15 år. I særskilte tilfelle kan det gis tilskudd til fartøy som er eldre enn 15 år, når fartøyet har gjennomgått vesentlige ombygginger og fornyinger som gjør at fartøyet er hensiktsmessig for ringnotdrift i flere år framover.

Tilskudd kan bare gis til fartøy som er velholdt og velegnet for helårlig ringnotdrift.

Ved behandling av søknaden skal det legges vekt på søkerens personlige og faglige kvalifikasjoner, og om prosjektet er grundig planlagt og godt tilrettelagt. Søkeren må for at tilskudd skal kunne gis kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse innen ringnotdrift.

For øvrig kommer de årlige retningslinjer for Statens Fiskarbanks utlånsvirksomhet til anvendelse.

§ 3.Utmåling av tilskudd

Tilskudd til kjøp av brukt ringnotfartøy kan ytes med inntil 20 % av fartøyets salgspris, i særlige tilfeller inntil 25 % av fartøyets salgspris, dog maksimalt med 5 mill. kr. pr. fartøy.

For tilskuddet skal Statens Fiskarbank ha panterett i fartøyet og i forsikringssummen i 5 år.

§ 4.Særskilte vilkår

Dersom fartøy som har mottatt tilskudd selges innen 5 år regnet fra utbetaling av tilskudd, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. Krav om tilbakebetaling av tilskudd kan også gjøres gjeldende dersom kjøper av fartøy som mottar tilskudd etter denne forskrift, flytter ut av Finnmark/Nord-Troms og tar fartøyet med seg.

Ved avgjørelse om det skal reises krav om tilbakebetaling bør det bl.a. legges vekt på hvor lang tid det er gått fra utbetalingen til salget finner sted, og om det oppnås en uforholdsmessig stor gevinst ved salget.

§ 5.Søknadsprosedyre

Søknad om tilskudd sendes fiskerinemnda i søkerens hjemkommune på samme skjema som er fastsatt for søknader om lån i Fiskarbanken og med de vedlegg som der er nevnt. Søknaden fremmes sammen med evt. søknad om ordinært lån i Statens Fiskarbank. Dersom søkeren ikke planlegger å finansiere fartøyet gjennom Statens Fiskarbank, skal søknaden vedlegges fullstendig finansieringsopplegg, som må godkjennes av Statens Fiskarbank før investeringstilskudd kan tildeles. Driftskalkyle skal også vedlegges søknaden. Dersom driftskalkyler viser at fartøyet ikke kan drives lønnsomt, skal det ikke ytes tilskudd.

Så snart fiskerinemnda har behandlet søknadene og gitt sin uttalelse på fastsatt meldingsskjema, sendes søknadene til fiskerisjefen i Finnmark eller Troms til uttalelse. Fiskerisjefen sender søknadene med sin uttalelse til Statens Fiskarbank. Statens Fiskarbank behandler søknadene om investeringstilskudd som en del av det totale finansieringsopplegg for det enkelte prosjekt. Fiskarbanken avgjør om tilskudd skal gis og utmåler tilskuddets størrelse. Statens Fiskarbank forestår utbetaling av tilskuddet og den videre administrering og oppfølging av ordningen.

For behandling av søknadene gjelder for øvrig reglene i lov og forskrifter for Statens Fiskarbank.

§ 6.Klageadgang

Lov av 28. april 1972 nr. 22 om Statens Fiskarbank og forskrifter gitt i medhold av denne lov gjelder så langt de passer. Søker har klageadgang i medhold av forvaltningsloven. Fiskeridepartementet er klageinstans for vedtak fattet i medhold av denne forskrift, jf. § 28 i forvaltningsloven av 10. februar 1967. Klager sendes Statens Fiskarbank som forbereder klagen og gir tilrådning.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 6. mai 1991 nr. 335 om forskrift for tilskudd til gjeldssanering for fiskeflåten i 1991 og investeringstilskudd til kjøp av brukte ringnotfartøyer til Nord-Norge i 1991.