Forskrift om regulering av fiske og taretråling, Rogaland.

DatoFOR-1992-09-29-733
PublisertII 1992 341
Ikrafttredelse01.10.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forRogaland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4, FOR-1988-03-04-217
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske og taretråling, Rogaland

Fastsatt av Fiskeridirektøren 29. september 1992 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 bokstav l, og forskrift av 4. mars 1988 nr. 217 om fiske og taretråling. Bemyndigelse til Fiskeridirektøren.

§ 1.Denne forskrift gjelder for de taretrålingsfelt i Rogaland fylke som er angitt på kartblader.1
1.Kartblader fås ved henvendelse til Fiskeridirektoratet.
§ 2.Det er forbudt å drive taretråling på dypere vann enn 20 meter.

Et tarefelt som har vært trålt ett år, skal være fredet mot taretråling de neste tre årene.

§ 3.Når taretråling foregår på et felt skal trålingen så vidt mulig drives kontinuerlig til feltet er ferdigtrålt.

Fiske skal kunne drives innenfor de utlagte felter for taretråling i den utstrekning det ikke kommer til fortrengsel for trålerne.

§ 4.Følgende fiskerier skal kunne drives uhindret på tarefelt som er utlagt for tråling:
a)Notfiske etter sei og makrell.

Taretrålerne må vike på steder hvor det skal kastes eller hvor det foregår kasting.

b)Hummerfiske.

Taretrålerne må innrette seg etter dette og tråle på steder hvor det ikke drives hummerfiske.

§ 5.Taretrålerne skal sende melding til Fiskerisjefen i Rogaland i god tid før taretrålingen tar til.

Det skal månedlig gis melding til fiskerisjefen om hvilke felt som skal tråles og tidsrommet for trålingen. Dessuten skal det gis melding om hvilke felt som er ferdigtrålt.

§ 6.I årene 1992-1995 er følgende felt utlagt for taretråling, jfr. kartbladene: 

1. oktober 1992 - 30. september 1993, feltene merket B

1. oktober 1993 - 30. september 1994, feltene merket C

1. oktober 1994 - 30. september 1995, feltene merket D 

Taretråling utenfor de utlagte felt for det angjeldende år er ikke tillatt.

Skifte av felt skjer 1. oktober hvert år.

§ 7.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.
§ 8.Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1992 og gjelder inntil videre.

Samtidig oppheves forskrift av 2. mars 1982 nr. 516 om regulering av fiske og taretråling i Rogaland fylke.