Forskrift om utkastforbud og langtidspåbud av biprodukter under torskefiske i Aspevågen, Borgundfjorden og Holmefjorden, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1993-03-12-1437
PublisertII 2000 384
Ikrafttredelse22.03.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forAspevågen, Borgundfjorden og Holmefjorden, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§11
Kunngjort
KorttittelForskrift om torskefiske, Aspevågen mm

Fastsatt av Fiskeridepartementet 12. mars 1993 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 11.

§ 1.Utkastforbud

Det er forbudt å kaste ut biprodukt av torsk i den tid Møreoppsynet er satt i følgende områder:

a)Aspevågen og Borgundfjorden innenfor en rett linje fra Eltraskjæret over Skarveflu til Tueneset.
b)Holmefjorden innenfor en rett linje fra Teigeneset over Grønholmen til Klubben.
§ 2.Landingspåbud

Alle fartøy som fisker torsk innenfor de områder og til den tid som er fastsatt i § 1, skal føre alle biprodukter av torsk til mottaksstasjon i land for levering.

§ 3.Definisjon

Med biprodukt i denne forskrift menes avfall og avskjær som utvinnes i forbindelse med sløying og bearbeiding av torsk.

§ 4.Straffebestemmelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

Medvirkning straffes på samme måte.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 22. mars 1993.