Forskrift for fiske, Alvdal kommune, Hedmark

DatoFOR-1993-05-01-389
PublisertAvd II 1993 Nr. 4
Ikrafttredelse01.05.1993
Sist endret
EndrerFOR-1972-05-05, FOR-1979-11-16, FOR-1979-04-05.
Gjelder forAlvdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Alvdal

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 1. mai 1993 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk § 15 og § 34 og kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877.

§ 1.Fisketid

Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

§ 2.Redskapsbruk

Det er forbudt å nytte bunden redskap til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

§ 3.Fredningssoner

Ved Høyegga dam er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone avgrenset av en rett linje tvers over elva 180 meter oppstrøms fisketrappa og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa.

Ved fisketrappa i Barkaldfossen er alt fiske forbudt innenfor avmerket sone avgrenset av en linje tvers over elva 60 meter oppstrøms utløpet av fisketrappa og en linje tvers over elva 80 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 5. mai 1972 for fisket i Alvdal kommune, forskrift av 16. november 1979 om fisket i Savalen, Alvdal og Tynset kommune og forskrift av 5. april 1979 for fisketrappa i Barkaldfossen.