Forskrift for fiske etter anadrome laksefisk, Åmot kommune, Hedmark

DatoFOR-1993-05-01-397
PublisertAvd II 1993 Nr. 4
Ikrafttredelse01.05.1993
Sist endret
EndrerFOR-1986-02-06-360, FOR-1976-03-15, FOR-1980-05-01, FOR-1977-01-25
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske etter anadrome laksefisk, Åmot

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 1. mai 1993 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. §§ 15 og 34 og kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877. Endres ved forskrift 13 feb 2012 nr. 137 (i kraft 1 mars 2012).

§ 1.Fisketid

Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

§ 2.Redskapsbruk

Det er forbudt å nytte bunden redskap til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

§ 3.Fredningssoner

Ved Løpet kraftverk er alt fiske forbudt innefor oppmerket sone avgrenset til en avstand fra utløpsmunningen av fisketrappa på 100 meter oppstrøms fisketrappa og en linje tvers over elva 150 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa.

Ved Storsjødammen er alt fiske forbudt innenfor en oppmerket sone avgrenset av en rett linje tvers over kanalen 100 meter oppstrøms fisketrappa og en rett linje tvers over elva 100 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa.

Ved Valmendammen er alt fiske forbudt innenfor en oppmerket sone avgrenset av en rett linje tvers over kanalen 100 meter oppstrøms fisketrappa og en linje tvers over elva 100 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa.

Ved Mæhlfallet i Julussa er alt fiske forbudt innenfor en oppmerket sone avgrenset av en rett linje tvers over elva 50 meter oppstrøms fisketrappa og en rett linje tvers over elva 150 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 6. februar 1986 nr. 360 om fisket i Åmot, forskrift 15. mars 1976 om Osensjøen med tilliggende vassdrag i Åmot og Trysil kommuner, forskrift 1. mai 1980 om fisket i Rendalen kommune med den del av Storsjøen som ligger i Åmot kommune og forskrift av 25. januar 1977 om fisketrappene ved Løpet kraftverk og Storsjødammen.