Forskrift for fiske, Elverum kommune, Hedmark.

DatoFOR-1993-05-01-4678
Publisert
Ikrafttredelse01.05.1993
Sist endret
EndrerFOR-1990-11-01, FOR-1982-07-01,
Gjelder forElverum kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Elverum

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 1. mai 1993 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., § 15 og § 34 og forskrift 27. november 1992 nr. 877. om åpning for fiske etter anadrome laksefisk.

§ 1.Fisketid

Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

§ 2.Redskapsbruk

Det er forbudt å nytte bunden redskap til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

§ 3.Fredningssoner

Ved Skjefstadfossen kraftverk er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone avgrenset av en rett linje tvers over elva 50 meter oppstrøms fisketrappa og en linje tvers over elva 100 meter nedstrøms utløpskanalen fra kraftverket.

Ved Strandfossen kraftverk er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone avgrenset av en rett linje tvers over elva 50 meter oppstrøms fisketrappa i dammen og en rett linje tvers over elva fra 100 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa på østre bredd og til utløpet av Grundsetbekken på vestre bredd. Alt fiske er også forbudt innenfor oppmerket sone avgrenset til en avstand fra utløpsmunningen av den nedre fisketrappa på vestre bredd på 50 meter fra munningen av fisketrappa og en linje tvers over utløpskanalen 110 meter nedstrøms kraftverket.

§ 4.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift for fisket i Elverum kommune av 1. november 1990 og forskrift 1. juli 1982 om fredet sone ved Skjefstadfossen kraftverk.