Forskrift om regulering av fiske og taretråling, Hordaland.

DatoFOR-1993-09-30-980
PublisertAvd II 1993 Nr. 9
Ikrafttredelse01.10.1993
Sist endret
EndrerFOR-1992-09-29-732
Gjelder forHordaland
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4, FOR-1988-03-04-217
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske og taretråling, Hordaland

Fastsatt av Fiskeridirektøren 30. september 1993 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 bokstav 1 og forskrift av 4. mars 1988 nr. 217 om fiske og taretråling.

§ 1.Denne forskrift gjelder for de taretrålingsfelt i Hordaland fylke som er angitt på kartblader.
§ 2.Det er forbudt å drive taretråling på dypere vann enn 20 meter.

Et tarefelt som har vært trålt ett år, skal være fredet mot taretråling de neste fire årene.

§ 3.Når taretråling foregår på et felt skal trålingen så vidt mulig drives kontinuerlig til feltet er ferdigtrålt.

Fiske skal kunne drives innenfor de utlagte felter for taretråling i den utstrekning det ikke kommer til fortrengsel for trålerne.

§ 4.Følgende fiskerier skal kunne drives uhindret på tarefelt som er utlagt for tråling:
a)Notfiske etter sei og makrell.

Taretrålerne må vike på steder hvor det skal kastes eller hvor det foregår kasting.

b)Krabbefiske og rusefiske etter torsk, samt hummerfiske.
c)Garnfiske etter lyr og torsk.

Taretrålerne må innrette seg etter dette og tråle på steder hvor disse fiskeriene ikke drives.

§ 5.Taretrålerne skal sende melding til Fiskerisjefen i Hordaland i god tid før taretrålingen tar til.

Det skal månedlig gis melding til fiskerisjefen om hvilke felt som skal tråles og tidsrommet for trålingen. Dessuten skal det gis melding om hvilke felt som er ferdigtrålt.

§ 6.I årene 1993-1996 er følgende felt utlagt for taretråling, jfr. kartbladene:
-1. oktober 1993 - 30. september 1994, feltene merket C
-1. oktober 1993 - 30. september 1995, feltene merket D
-1. oktober 1993 - 30. september 1996, feltene merket E 

Taretråling utenfor det utlagte felt for det angjeldende år er ikke tillatt.

Skifte av felt skjer 1. oktober hvert år.

§ 7.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.
§ 8.Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1993 og gjelder inntil videre.

Samtidig oppheves forskrift av 29. september 1992 nr. 732 om regulering av fiske og taretråling i Hordaland fylke.