Forskrift om grense mellom elv og sjø, indre Oslofjord, Oslo og Akershus.

DatoFOR-1994-02-21-173
PublisertAvd II 1994 Nr. 2
Ikrafttredelse01.06.1994
Sist endretFOR-1995-02-23-202
Endrer
Gjelder forIndre Oslofjord, Oslo og Akershus.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§31, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort
KorttittelForskrift om grense elv og sjø, Oslo m.v.

Fastsatt av fylkesmannen i Oslo og Akershus 21. februar 1994 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk § 31 d, jfr. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk. Endret 23 feb 1995 nr. 202.

§ 1.Grense mellom elv og sjø

Det er fastsatt grense mellom elv og sjø utenfor følgende vassdrag med rett linje mellom de angitte punkter: 

Utenfor Askerelva i Asker kommune: Grensen går fra nedsatt merke på nordsida av Vadhuset, ca 20 meter ut til støpt pilar midt i munningsområdet og derfra ca 15 meter til nedsatt merke på sørsida. 

Utenfor Neselva i Asker kommune: Grensen går (på vestsida) fra østre ende av den ytre moloen ved båthavna og ca 50 meter over til ytre ende av bryggen på østsida. 

Utenfor Sandvikselva i Bærum kommune: Grensen går (på vestsida) fra nedsatt merke på ytre sørøstre punkt av Kjørbolandet og ca 80 meter i ØNØ retning omtrent rett over munningen til nedsatt merke på Kadettangen (på østsida). 

Utenfor Lysakerelva i Bærum og Oslo kommuner: Grensen går (på østsida) fra nedsatt merke på enden av kaia (ca 200 meter fra nederste bru) og vinkelrett ca 50 meter over til eiendomsdele mellom Strandveien 9 og Drammensveien 302/304 («Strandkanten»). 

Utenfor Akerselva i Oslo kommune: Grensen går tvers over ytre ender av kaiene ved munningen (Bjørviksutstikkeren på vestsida og Tomtekaia/Paulsenkaia på østsida) - en avstand på ca 20 meter. 

Utenfor Ljanselva i Oslo kommune: Grensen går fra vegskilt (på vegkanten av E - 18), over Fiskevollbukta i sørvestlig retning til jernstake (ca 10 meter inne på land) på tangen på sydsida av bukta - en avstand over vann på ca 30 meter. 

Utenfor Gjersjøelva i Oppegård kommune: Grensen går fra nedsatt merke på ytterste ende av moloen (Kattøyodden) til nedsatt merke på nærmeste punkt på land - en avstand på ca 30 meter. 

Utenfor Årungselva i Ås og Frogn kommuner: Grensen går fra nedsatt merke på ytterste punkt på tangen på vestsida av munningen rett øst til nedsatt merke på Østsida - en avstand på ca 30 meter. 

Utenfor Stamnesbekken i Vestby kommune: Grensen går tvers over ytre ende av munningen - en avstand på ca 12 meter. 

Utenfor Hølenelva i Vestby kommune: Grensen går (på vestsida) fra den ytre enden av moloen ved småbåthavna og ca 75 meter i nordøstlig retning til bryggekant (på østsida).

0Endret ved forskrift 23 feb 1995 nr. 202.
§ 2.Øvrige fiskeregler

Fra grensen mellom elv og sjø, og opp i vassdragene, er det fastsatt egne fredningstider. I sjøen fram til grensen mellom elv og sjø, er fiske med stang og håndsnøre etter saltvannsfisk tillatt hele året. I fredningstida for det enkelte vassdrag er det likevel ikke tillatt å fiske etter laks og sjøørret nærmere grensen mellom elv og sjø enn 100 meter.

Utenfor Askerelva, Neselva, Sandvikselva, Lysakerelva, Akerselva, Gjersjøelva og Årungselva gjelder egne vernesoner hvor alt fiske, unntatt fiske med stang og håndsnøre samt åleruser (største diameter 70 cm og som er konstruert slik at de (fortrinnsvis) fanger ål), er forbudt.

§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskrift er straffbart, jfr. lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk § 49.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra og med 1. juni 1994.