Forskrift om fredet sone i sjøen utenfor Skipsfjordvassdraget, Karlsøy kommune, Troms.

DatoFOR-1994-03-25-279
PublisertAvd II 1994 Nr. 3
Ikrafttredelse25.03.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§40, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredet sone i sjøen, Karlsøy

Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 25. mars 1994 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 40 og kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877 om åpning av fiske etter anadrome laksefisk.

§ 1.I sjøen utenfor Skipsfjordvassdraget er alt fiske forbudt innenfor den nedenfor angitte grense i perioden fra og med 1. mai til og med 30. september, med unntak av:
a)fiske med stang og håndsnøre
b)dorg i en avstand på minimum 100 m fra grensen elv/sjø
c)fiske etter saltvannsfisk med redskap som til enhver tid har hele fangstdelen minimum 5 m under overflata.

Grense: Innenfor ei rett linje fra første nes nord for Storøra (TJTM 34 WDC 552 857) på østsida av fjorden til Veisteinen (UTM 34 WDC 528 855) på vestsida av fjorden.

§ 2.Grensen for fredningssonen avmerkes i terrenget.
§ 3.Brudd på denne forskrift er straffbart, jfr. lov av l5. mai l992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks.