Forskrift om regulering av fiske og taretråling, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1995-03-16-4149
Publisert
Ikrafttredelse16.03.1995
Sist endretFOR-1997-06-24-735
EndrerFOR-1993-09-30-981
Gjelder forSogn og Fjordane
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4, FOR-1988-03-04-§1, FOR-1995-07-13-642-§13
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske mv Sogn og Fjordane

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fiskeridirektøren 16. mars 1995 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 bokstav 1 og forskrift av 4. mars 1988 om bemyndigelse til Fiskeridirektøren § 1, jf. kgl.res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 13 tredje ledd. Endret 24 juni 1997 nr. 735.

I

I forskrift av 16. mars 1995 om regulering av fiske og taretråling, Sogn og Fjordane er det 24. juni 1997 gjort endringer i § 6 og § 7.

Forskriften er ikke tidligere kunngjort og lyder i sin helhet:

§ 1.Denne forskrift gjelder for de taretrålingsfelt i Sogn og Fjordane som er angitt på kartblader.
§ 2.Det er forbudt å drive taretråling på dypere vann enn 20 meter.

Et tarefelt som har vært trålt ett år, skal være fredet mot taretråling de neste fire årene.

§ 3.Når taretråling foregår på et felt skal trålingen så vidt mulig drives kontinuerlig til feltet er ferdigtrålt.

Fiske skal kunne drives innenfor de utlagte felter for taretråling i den utstrekning det ikke kommer til fortrengsel for trålerne.

§ 4.Følgende fiskerier skal kunne drives uhindret på tarefelt som er utlagt for tråling:
a)Notfiske etter sei og makrell.

Taretrålerne må vike på steder hvor det skal kastes eller hvor det foregår kasting.

b)Krabbefiske og rusefiske etter torsk, samt hummerfiske.
c)Garnfiske etter lyr og torsk.

Taretrålerne må innrette seg etter dette og tråle på steder hvor disse fiskeriene ikke drives.

§ 5.Taretrålerne skal sende melding til Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane i god tid før taretrålingen tar til.

Det skal månedlig gis melding til fiskerisjefen om hvilke felt som skal tråles og tidsrommet for trålingen. Dessuten skal det gis melding om hvilke felt som er ferdigtrålt.

§ 6.I årene 1993-2002 er følgende felt utlagt for tarehøsting, jf. kartbladene:

1/10-1993 - 30/9-1994, feltene merket C

1/10-1994 - 30/9-1995, feltene merket D

1/10-1995 - 30/9-1996, feltene merket E

1/10-1996 - 30/9-1997, feltene merket A

1/10-1997 - 30/9-1998, feltene merket B

1/10-1998 - 30/9-1999, feltene merket C

1/10-1999 - 30/9-2000, feltene merket D

1/10-2000 - 30/9-2001, feltene merket E

1/10-2001 - 30/9-2002, feltene merket A

I området innenfor en linje fra Sleneset til Vissholmen i Bremangerpollen, Bremanger kommune, er det forbudt å høste etter tare i tiden fra og med 15. februar til og med 30. april.

Tarehøsting utenfor de utlagte felt for det angjeldende år er ikke tillatt.

Skifte av felt skjer 1. oktober hvert år.

0Endret ved forskrift 24 juni 1997 nr. 735.
§ 7.Den som forsettlig eller uaktsom overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til § 4 i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.
0Endret ved forskrift 24 juni 1997 nr. 735.
§ 8.Denne forskrift trer i kraft 16. mars 1995 og gjelder inntil videre.

Samtidig oppheves forskrift av 30. september 1993 nr. 981 om regulering av fiske og taretråling, Sogn og Fjordane.

II

Endringene trer i kraft straks.