Forskrift om fisket i Begna elv, Sør-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1996-03-29-337
PublisertII 1996 108
Ikrafttredelse01.05.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort
KorttittelForskrift om fisket i Begna elv, Sør-Aurdal

Fastsatt av fylkesmannen i Oppland 29. mars 1996 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., § 34, jf. delegering gitt i kgl.res. av 27. november 1992 nr. 864.

§ 1.Redskapsbruk

Det er kun tillatt å bruke stang, håndsnøre, og faststående bunngarn.

§ 2.Garnbegrensning

Det kan nyttes inntil 8 bunngarn (maks lengde 25 m) pr. båt.

§ 3.Friløp

Ved garnfiske skal det være et friløp i elva i tilknytning til midtstrømslinjen (djupålen) på minst 1/3 av elvens bredde målt ved midlere vannføring (jfr. §§ 35-36 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. nr. 47).

§ 4.Fredningsbestemmelser

Garnfiske etter aure er forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 15. november. Dog er garnfiske etter sik tillatt i samme periode. Aure fanget under garnfiske i denne perioden skal straks og mest mulig uskadd settes ut igjen.

§ 5.Merking

Garn skal under bruk være merket med synbart merke med eierens navn, adresse og evt. telefonnummer.

§ 6.Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra disse forskrifter.

§ 7.Kontroll og straffeansvar

Alle plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig (jfr. § 42 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. nr. 47). Brudd på disse forskriftene er straffbart (jfr. § 49 i lov om laksefisk m.v. nr. 47).

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. mai 1996.