Forskrift om registrering og merking av båter som skal benyttes ved fiske i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark.

DatoFOR-1996-05-07-539
PublisertII 1996 169
Ikrafttredelse20.05.1996
Sist endret
EndrerFOR-1979-04-17
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1989-02-24-122-§8, FOR-1990-04-06-291-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskebåter i Tana, Finnmark

Fastsatt av fylkesmannen i Finnmark 7. mai 1996 med hjemmel i kgl.res. av 24. februar 1989 nr. 122 om fisket i Tanaelvas fiskeområde § 8, og kgl.res. av 6. april 1990 nr. 291 om fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om fiskekortpriser i den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense § 8.

§ 1.Fiske fra båt

En båt som skal brukes ved fiske i Tanaelvas fiskeområde, må registreres av eieren og merkes som bestemt i disse forskrifter. Med Tanaelvas fiskeområde menes Tanaelva, Anarjohka, Skiehccanjohka og sidevassdrag som faller ut i disse på norsk side.

§ 2.Rett til å registrere båt

Bare båter eid av personer som er fast bosatt i elvedalene i Tanaelvas fiskeområde, kan registreres.

§ 3.Begrensning av antall båter
A.En person som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde, kan registrere én båt.
B.En person med fiskerett ifølge kgl. res. 1. april 1911, kan registrere inntil tre båter.
C.En person med fiskerett ifølge kgl. res. 1. april 1911 og som driver med turistnæring, kan registrere inntil 15 båter.
§ 4.Registrering av båter

Eieren skal sørge for at båten er registrert. Registrering skal skje hos lensmannen i det lensmannsdistrikt hvor eieren er bosatt. Båt må ikke registreres på en person under 15 år.

§ 5.Merking av båter

Ved registrering får eieren levert registreringsskilt som han selv er forpliktet til å feste på båten. Det kan kreves avgift på skiltene som tilsvarer kostnaden ved anskaffelse. Skiltene må ikke overdras til andre. Tap eller ødeleggelse av skilt skal straks meldes til lensmannen.

§ 6.Registreringsskilt og montering av dem

Skiltene er gule og rektangulære med minstemål 250 x 100 mm. I Norge har de bokstaven N og et firesifret tall. Bokstaven og tallene er svarte og har en høyde på 60 mm, og de er trykt på skiltplaten.

Skiltene skal festes med skruer eller bolter på hver side foran på båten. Om nødvendig skal de fores opp slik at skiltplanet står loddrett og så langt opp fra vannflaten som mulig. Skiltene må ikke dekkes til eller skygges av last eller annet mens båten er i bruk.

§ 7.Fjerning av båt fra registeret

Båten skal fjernes fra registeret senest 3 måneder fra det tidspunktet båteieren ikke lenger fyller kravene for registrering, båten er tatt ut av bruk eller ødelagt. Skiltene skal da leveres til lensmannen.

§ 8.Straffebestemmelser

Overtredelse av forskriften er straffbart, jf forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde § 29, og forskrifter om fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om fiskekortpriser i den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense § 29.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 20. mai 1996. Samtidig oppheves de tidligere forskriftene av 17. april 1979. Båter i det eksisterende registeret, som ikke er registrert i samsvar med den nye forskriften, må omregistreres eller avregistreres innen 20. mai 1997.