Forskrift om forbud mot fiske av sild i Trondheimsfjorden, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1996-09-10-882
PublisertII 1996 311
Ikrafttredelse10.09.1996
Sist endretFOR-1999-06-23-830
EndrerFOR-1996-07-03-662
Gjelder forTrondheimsfjorden, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4, LOV-1972-06-16-57-§6, LOV-1972-06-16-57-§8, FOR-1993-10-29-955
Kunngjort
KorttittelForskrift om sildefiske, Trondheimsfjorden

Fastsatt av Fiskeridepartementet 10. september 1996 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket § 6 og § 8, jf. kgl.res. av 29. oktober 1993 nr. 955 om delegering av myndighet etter lov om deltagelsen i fisket. Endret 23 juni 1999 nr. 830.

§ 1.Forbud mot fiske

Det er forbudt å fiske sild i Trondheimsfjorden innenfor en rett linje mellom Frøsetskjær lykt og Rødberg lykt.

§ 2.Fiske med garn

Uten hinder av forbudet i § 1 kan fisker som er ført på blad A eller B i fiskermanntallet, fiske sild med garn. Fartøy må være registrert i merkeregisteret.

Fiskeridirektøren fastsetter tidspunktet for åpning av fisket.

0Endret ved forskrift 23 juni 1999 nr. 830.
§ 3.Vilkår for påmelding

Ingen kan delta i fisket som nevnt under § 2 uten å være påmeldt til Fiskeridirektoratets Kontrollverk, distrikt Trøndelag, PIR-Senteret, 7005 Trondheim.

§ 4.Bemyndigelse

Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om største antall garn og forøvrig fastsette nærmere reguleringsbestemmelser og endringer som er nødvendige for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket. Fiskeridirektøren kan fastsette stopp i fisket når et tradisjonelt kvantum er oppfisket.

§ 5.Fritidsfiske

Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i området drives fiske til eget konsum med håndsnøre (hekling) og ett garn på inntil 30 meter regnet pr. husstand. Det er forbudt å omsette fangsten.

§ 6.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift eller bestemmelser fastsatt med hjemmel i denne forskrift eller medvirker hertil, straffes i henhold til bestemmelsen i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 eller lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket § 11.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 3. juli 1996 nr. 662 om forbud mot fiske av sild i Trondheimsfjorden, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.