Forskrift for tildeling av tilskudd til bygging og kjøp av brukte fiskefartøy i Finnmark i 1997.

DatoFOR-1996-12-21-1431
PublisertII 1997 81
Ikrafttredelse21.12.1996
Sist endret
EndrerFOR-1996-07-08-759
Gjelder forFinnmark
HjemmelFOR-1996-12-21-1202
Kunngjort
KorttittelForskr. om tilskudd til fiskefartøy, Finnmark

Fastsatt av Fiskeridepartementet 21. desember 1996 med hjemmel i Stortingets vedtak av 21. desember 1996 nr. 1202.

§ 1.For å styrke leveransene fra egne fiskebåter til fiskeindustrien i Finnmark, kan Finnmark fylkeskommune/Statens nærings- og distriktsutviklingsfonds lokalkontor i Finnmark, innvilge investeringstilskudd til nybygging av større kystfartøy og til kjøp av større brukte kystfartøy til Finnmark. Med større kystfartøy menes helårsdrevne fartøy fra 20 til 34 meter som driver torskefiske med konvensjonelle redskap. Tilskudd kan gis til partsrederier, aksjeselskaper og til enkeltfiskere som er hjemmehørende i Finnmark.

Tilskuddet til kjøp av brukte fartøy skal i første rekke gis til kjøp av fartøy til Finnmark fra andre deler av landet, med unntak fra Nord-Troms og Finnmark. Det kan ikke gis tilskudd til refinansiering.

§ 2.Tilskuddet skal kun gis til kjøp av brukte fartøy som er yngre enn 8 år. Tilskuddet gis bare til velholdte fartøy som skal drive helårsfiske, og som er godt egnet for slikt fiske.

Tildeling av tilskudd forutsetter at søkers faglige kvalifikasjoner er gode, og at prosjektet er grundig planlagt og tilrettelagt.

Søknader fra lokalsamfunn som mangler større kystfartøy skal prioriteres.

Ved tildeling av tilskudd til nybygging skal prosjektet først ha oppnådd kontraheringstilskudd. Forøvrig kommer Fiskeridepartementets overordnede fiskeripolitiske retningslinjer om virkemiddelbruken overfor fiskeri- og havbruksnæringen forvaltet av SND, fylkeskommunene og kommunene til anvendelse.

§ 3.Tilskudd til nybygging kan ytes med inntil 15% av fartøyets kostpris. Ved kjøp av brukte fartøy kan tilskudd ytes med inntil 15% av fartøyets salgspris.
§ 4.For tilskuddet skal Finnmark fylkeskommune/SND ha panterett i fartøyet og i forsikringssummen i 10 år. Det stilles krav om en egenkapitalandel på minst 15% av fartøyets kostpris.

Dersom fartøy som har mottatt tilskudd selges innen 10 år regnet fra utbetalingen av tilskudd, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. Krav om tilbakebetaling kan også gjøres gjeldene dersom kjøper av fartøy som mottar tilskudd etter denne forskrift, flytter ut av Finnmark og tar fartøyet med seg.

Ved avgjørelse om det skal reises krav om tilbakebetaling skal det blant annet legges vekt på hvor lang tid det er gått fra utbetalingen til salget finner sted, og om det oppnås en uforholdsmessig stor gevinst ved salget.

De første 5 årene etter utbetaling av tilskudd skal det føres kontroll med hvor stor andel av fangsten som landes i Finnmark. Dersom mer enn 40% av årlig bruttofangst landes utenfor fylket skal tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

§ 5.Søknad om tilskudd sendes SNDs nærmeste region-/lokalkontor på fastsatt skjema for søknader med de vedlegg som der er nevnt. Som vedlegg til søknaden skal det foreligge driftsbudsjett, opplysninger om hvor fartøyet planlegger å levere og opplysninger om hvor stor andel av den årlige bruttofangsten som vil bli landet i Finnmark. Det skal ikke ytes tilskudd til fartøy som ikke kan sannsynliggjøre grunnlag for lønnsom drift.

Når SND har behandlet søknaden og laget innstilling med forslag til vedtak, skal denne, med mindre annet er avtalt, sendes fylkeskommunen for endelig avgjørelse og utmåling av tilskudd.

SND forestår utbetalingen av tilskuddet og den videre administrasjon og oppfølging av ordningen.

§ 6.Denne forskriften trer i kraft straks, og erstatter forskrift av 8. juli 1996 nr. 759. Forskriften gjelder inntil videre.