Forskrift om fredete soner ved utløp av lakse- og sjøaurevassdrag, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1997-08-07-881
PublisertII 1997 458
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
EndrerFOR-1959-03-20, FOR-1972-07-20, FOR-1979-02-21, FOR-1982-03-26-637, FOR-1989-05-01-313
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§40, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredete soner, Nord-Trøndelag

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 7. august 1997 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 40 jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 864.

§ 1. 

1. Fiskeregler

Fra og med 15. april til og med 30. september er alt fiske forbudt i fredningssonene i sjøen utenfor de vassdrag som er omtalt under punkt 2. Unntatt fra forbudet er følgende fiske: 

A.Fiske med stang fra land. I fredningstida for det enkelte vassdrag må slikt fiske likevel foregå minst 100 m fra elvemunning/grense mellom elv og sjø.
B.Båtfiske med stang og håndsnøre (redskap med en enkel, dobbel eller trippel krok), men laks og sjøaure kan bare fanges i perioden 1. juni til og med 4. august.
C.Fiske etter saltvannsfisk med ruser og botnsatte garn så lenge enhver del av redskapen står dypere enn 10 meter. Fiske med teine (uten ledegarn) er tillatt uten dybdebegrensning.
D.Yrkesfiske etter sild, brisling og makrell med nøter på minst 151 m lengde og 15 m dybde, fiske med snurrevad og reketrål.
E.Låssetting av fangst omfattes ikke av forskriften.

2. Avgrensing av fredningssonene

Fredningssonene omfatter følgende områder 

Stjørdalselva, Stjørdal: Innenfor en rett linje fra sydligste spiss på Vikanlandet til vestligste spiss av Flatholmen i Malvik kommune. 

Levangerelva, Levanger: Innenfor en rett linje fra Langneset til Tynestangen inklusive Sundet, men unntatt Eidsbotn. Grensa til Eidsbotn går ved gangbrua på Sjeteen. 

Verdalselva, Verdal: Innenfor en rett linje fra Tronestangens vestligste punkt til sjømerke ved innseilingen til Verdal havn. 

Mossa, Mosvik: Innenfor en rett linje fra Seiberget på elvas nordside til sørligste punkt på Nestangen og derfra til merke nedsatt ca 400 m på elvas sørside (moloen ved småbåthavna innbefattet). 

Tangstadelva, Verran: Innenfor en rett linje fra utløpet av Vikaelva på fjordens sørside til sørligste punkt på Rautinndøra på fjordens nordside. 

Moldelva, Steinkjer: Innenfor en rett linje fra Kråkeneset til brygge ved naustrekka på Tørret. 

Steinkjerelva og Figga, Steinkjer: Innen for en rett linje fra fyret på Bogatangen til høgste og ytterste punkt på Løsberga på fjordens sørside. 

Kvistelva, Nærøy: Innenfor Inner Tverrsundet (på det smaleste) over Storøya og tvers over fjorden til merke nedsatt ca 200 m sør for utløpet av Taklibekken. 

Horvenelva, Nærøy: Innenfor en rett linje fra nedsatt merke på Oddene, på sørsida av elveløpet, over Grønøyas ytterside (sørside) til nedsatt merke på gården Osens grunn på nordsida av elveutløpet. 

Storelva/Lonet, Nærøy: Hele Lonet og 200 m på hver side av Straumsnes bru i Indre Eiterfjord. 

Kongsmoelva og Nordfolla, Høylandet: Innenfor en rett linje fra utløpet av Kubåselva på fjordens nordside til Kiskaia på fjordens sørside. 

Bogna og Aursunda, Namsos: Hele Fjærbotten og Strømmen innenfor en rett linje fra spissen av Nordvikodden til spissen av Strandliodden på sørsida av Strømmen. 

Namsen, Namsos: Innenfor en rett linje fra ytterste spiss av Digerneset og til det sted på Mærraneset der den tidligere bygrense møter strandlinjen. 

Årgårdselva, Namdalseid: Innenfor en rett linje fra nordligste punkt av Fevikvika på fjordens vestside til restene av Rødhammer dampskipskais nordre hjørne på fjordens østside. 

Oksdøla, Namdalseid: Innenfor en rett linje fra Selbuodden ved Buvik sag på vestsiden til et merke på Morkland på østsiden av sundet. 

Moelva, Fosnes: Innenfor en rett linje fra Naistneset til Lisshestvikodden. 

Storelva og Østerelva, Flatanger: Innenfor en rett linje fra Lauvikneset på fjordens østside til østligste punkt på Skjellberglandet på fjordens vestside. 

Skjellåa, Flatanger: Innenfor en rett linje fra Baksttraugneset på elvas østside til merke ca 200 m på elveutløpets vestside.

§ 2.Alt fiske kan stoppes med øyeblikkelig virkning dersom vassføringa eller andre spesielle forhold tilsier det.
§ 3.Andre vassdrag som fører laks og sjøaure

Det er ikke tillatt å sette noen del av kilenot eller krokgarn nærmere enn 100 meter fra munningen av vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks og sjøaure).

§ 4.Grensene for de fredete sonene nevnt under § 1 skal merkes tydelig med bolter, rør eller skilt.
§ 5.Brudd på denne forskrift er straffbart.
§ 6.Forskriften trer i kraft 1. januar 1998. Samtidig oppheves følgende forskrifter:
-Forskrift av 21. februar 1979 om fisket ved utløpene av Namsen, Årgårdselva, Horvenelva, Kongsmoelva, Ørsunna, Bogna og Lonet i Gravik.
-Forskrift av 20. juli 1972 om fisket ved utløpet av Steinkjerelva og Figga, Steinkjer herred.
-Forskrift av 26. mars 1982 nr. 637 om fredet sone ved utløpet av Kvistenelva, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag.
-Forskrift av 1. mai 1989 nr. 313 om fredete soner ved utløpet av Verdalselva, Levangerelva, Mossa og Moldelva, Nord-Trøndelag.
-Kgl.res. av 20. mars 1959 om fisket ved utløpet av Stjørdalselven.