Forskrift om vedtekter for det fiskefond som er opprettet til Stor-Elvdal kommune i forbindelse med tillatelse til delvis overføring av Glomma til Rendalen og til regulering av Savalen og Unndalen (Fundinmagasinet), Stor-Elvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1997-11-28-1231
PublisertII 1997 736
Ikrafttredelse28.11.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1917-12-14-17-§12, FOR-1966-08-26
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskefond, Stor-Elvdal

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 28. november 1997 med hjemmel i lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer § 12 pkt 8, annet ledd, annet punktum, jf. kgl.res. av 26. august 1966.

§ 1.Fondet skal brukes til fremme av fisket i vassdraget. Renteavkastningen skal disponeres til tiltak i tråd med fondets målsetting. Når det gjelder større tiltak som antas å være for kostbare til å kunne settes i verk bare ved hjelp av renteavkastningen, kan kommunestyret, med godkjenning fra DN, bestemme at fondets grunnkapital skal kunne nyttes.
§ 2.Fondets kapital skal anbringes slik som fastsatt for offentlige fond.
§ 3.Direktoratet for naturforvaltning avgjør tvist om forståelsen av disse vedtekter.
§ 4.Vedtektene trer i kraft straks. Samtidig oppheves direktoratforskrift av 25. juli 1973.1
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.