Forskrift for fiske, Grue kommune, Hedmark.

DatoFOR-1999-12-23-1552
PublisertII 2000 5
Ikrafttredelse01.02.2000
Sist endret
EndrerFOR-1934-08-21
Gjelder forGrue kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Grue

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 23. desember 1999 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og kgl.res av 27. november 1992 nr. 864.

§ 1.Fisketid

Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

§ 2.Redskapsbruk

Det er forbudt å nytte bunden redskap til fiske etter ørret i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter.

§ 3.Straffeansvar

Overtredelse av disse forskrifter straffes i medhold av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47 § 49.

§ 4.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft 1. februar 2000. Fra samme tid oppheves forskrift av 21. august 19341 for fisket i Grue kommune, Hedmark.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.