Forskrift for fiske, Trysil kommune, Hedmark.

DatoFOR-2000-03-20-241
PublisertII 2000 170
Ikrafttredelse15.04.2000
Sist endret
EndrerFOR-1973-03-28, FOR-1979-04-09, FOR-1976-03-15
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort
KorttittelForskrift for fiske, Trysil

Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 20. mars 2000 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, og kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk.

§ 1.Fisketid

Alt garnfiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.

Stangfiske er tillatt hele året.

§ 2.Minstemål

I Trysilelva og Engera (Engeråa) opp til Engersjøen, skal all ørret mindre enn 30 centimeter og all harr mindre enn 35 centimeter, straks settes ut igjen. I Ljøra skal all ørret mindre enn 25 centimeter og all harr mindre enn 30 centimeter settes ut igjen. Barn under 16 år er unntatt fra minstemålsbestemmelsene.

§ 3.Redskapsbruk

Alt garnfiske i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter. I Engersjøen og Sennsjøen er alt garnfiske forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 200 meter.

Det er forbudt å nytte bunden redskap til fiske etter ørret i elver og bekker unntatt i Trysilelva og i Ljøra hvor det er tillatt å nytte garn med maskevidde 39 mm eller større.

§ 4.Fredningssoner

Alt fiske er til enhver tid forbudt innenfor oppmerket sone ved Sagnfossen kraftverk avgrenset av en rett linje tvers over elva fra utstikkende odde 150 meter oppstrøms reguleringsdammen på elvens vestre side og til en stor stein på elvas østre side. Nedstrøms er sonen avgrenset av en rett linje tvers over elva fra ytterste spiss av Skådammen på elvens østside 200 meter nedenfor reguleringsdammen til utløp av kanalen på elvens vestside.

Alt fiske er til enhver tid forbudt innenfor en oppmerket sone ved Lutufallet kraftverk avgrenset av en rett linje tvers over elva ca 200 meter oppstrøms reguleringsdammen. Nedstrøms er sonen avgrenset av en rett linje fra utløpet av kanalens østre bredd 900 meter ned fra reguleringsdammen, over ytterste spiss av utstikkende odde mellom kanalen og elva til elveløpets vestre bredd 950 meter ned fra reguleringsdammen.

§ 5.Straffeansvar

Overtredelse av disse forskrifter straffes i medhold av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47, § 49.

§ 6.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft 15. april 2000. Fra samme tid oppheves forskrift av 28. mars 19731 for fisket i Trysil, forskrift av 9. april 19791 om fredet sone ved fisketrappa i Sagnfossen og forskrift av 15. mars 19761 for Osensjøen med tilliggende vassdrag i Åmot og Trysil kommuner for Trysil kommune.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.