Forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag med bestander av laks, sjøørret og sjørøye, Troms.

DatoFOR-2000-04-05-400
PublisertII 2000 245
Ikrafttredelse01.05.2000
Sist endretFOR-2017-03-09-303
EndrerFOR-1973-02-13-3761, FOR-1983-03-09-660
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§40, FOR-1992-11-27-877, FOR-1993-02-15-111-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske i sjøen nær vassdrag, Troms

Fastsatt av fylkesmannen i Troms 5. april 2000 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 40, jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk og forskrift av 15. februar 1993 nr. 111 om bruk og merking av faststående redskap til fangst av anadrome laksefisk § 1.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 mars 2006 nr. 334, 9 mars 2017 nr. 303.

§ 1.Standard fredningssoner utenfor vassdrag hvor det ikke innføres strengere reguleringer

I sjøen utenfor vassdrag som har bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og hvor det ikke innføres strengere reguleringer (jf. § 2), er fiske etter anadrome laksefisk og saltvannsfisk tillatt etter de regler som generelt gjelder for sjøområdene i Troms fylke, med følgende unntak: Fra og med 1. mai til og med 30. september tillates ikke fiske etter anadrome laksefisk med bundne redskaper innenfor en avstand til grensen elv/sjø på 500 m og fiske etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre innenfor en avstand til grensen elv/sjø på 100 m. I samme periode tillates heller ikke fiske etter saltvannsfisk med bundne redskaper innenfor en avstand til grensen elv/sjø på 500 m med mindre redskapet er nedsenket, slik at hele fangstdelen til enhver tid er minimum 5 m under havoverflata og avstanden til grensen elv/sjø er minimum 100 m. Unntatt fra nedsenkingskravet er likevel fiske etter rognkjeks med rognkjeksgarn med maskevidde minimum 133,5 mm fra knute til knute fram til og med 15. juni for registrerte yrkesfiskere (dvs. fiskere som er oppført i fiskermanntallet og fra fartøy som er registrert i merkeregisteret for norske fiskefartøy, jf. lov om registrering av fiskefartøy av 5. desember 1917 nr. 1) under utøvelse av yrkesfiske, og fiske etter flyndre med bunnsatte flyndregarn med maskevidde minimum 105 mm fra knute til knute og tråd nr. 2–3 etter gjeldende bestemmelser.

Bestemmelsene ovenfor gjelder i sjøen utenfor følgende vassdrag: 

KommuneVassdragKartblad (Serie M711)
BergFinnsætervassdraget1333 I
GratangenStorelva1433 III
KvænangenAlteidelva1735 II
LyngenJægervassdraget1634 I
MålselvMårelva1533 IV
SkjervøyNord-Rekvikelva1635 II
TorskenBallesvikvassdraget1333 I
Gjeska1333 I og 1333 II
TromsøAndersdalelva1534 III
Oldervikelva1534 I
Sørbotnelva1534 II
Tromsdalselva1534 III
0Endret ved forskrift 9 mars 2017 nr. 303.
§ 2.Nærmere definerte fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag

I sjøen utenfor de vassdrag som er nevnt i tabellen nedenfor er alt fiske forbudt innenfor de angitte grenser i perioden fra og med 1. mai til og med 30. september, med unntak av:

-fiske i fredningssonen utenfor Skibotnelva og Signaldalelva (jf. tabell nedenfor) etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre er lik fastsatt fisketid i vassdraget jf. forskrift 10. mai 2012 nr. 438 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.
-fiske etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre etter de regler som generelt gjelder for sjøområdene i Troms fylke.
-fiske etter saltvannsfisk med stang, håndsnøre og dorg etter de regler som generelt gjelder for sjøområdene i Troms fylke.
-fiske etter saltvannsfisk, etter de regler som generelt gjelder for sjøområdene i Troms fylke, med annen redskap i en avstand på minimum 500 m fra grensen elv/sjø, forutsatt at hele fangstdelen til enhver tid er minimum 5 m under havoverflata. For fiske etter sild med sildegarn med maskevidde maksimum 26 mm (24 omfar) og tråd med tykkelse minimum nr. 1,5 gjelder likevel nedsenkingskrav på kun 3 m etter gjeldende bestemmelser. Unntatt fra krav om nedsenking er fiske etter rognkjeks med rognkjeksgarn med maskevidde minimum 133,5 mm fra knute til knute fram til og med 15. juni for registrerte yrkesfiskere (dvs. fiskere som er oppført i fiskermanntallet og fra fartøy som er registrert i merkeregisteret for norske fiskefartøy, jf. lov om registrering av fiskefartøy av 5. desember 1917 nr. 1) under utøvelse av yrkesfiske, og fiske etter flyndre med bunnsatte flyndregarn med maskevidde minimum 105 mm fra knute til knute og tråd nr. 2–3 etter gjeldende bestemmelser. For alt fiske med bundne redskaper som unntas fra nedsenkingskravet, eller hvor dette reduseres, gjelder kravet om minimumsavstand til grensen elv/sjø på 500 m.
-fiske etter rømt oppdrettslaks med kilenot og krokgarn for registrerte laksefiskere jf. forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen, i en avstand på minimum 500 m fra grensen elv/sjø, forutsatt at slikt fiske er tillatt etter de regler som generelt gjelder for sjøområdene i Troms fylke. Fylkesmannen kan gi nærmere bestemmelser for dette fisket (jf. også § 4).

Utvidet adgang til fiske i enkelte soner eller ytterligere restriksjoner gjelder i den grad dette nedenfor er angitt som særregler. Ved utvidet adgang til fiske forutsettes det at slikt fiske er tillatt etter de regler som til enhver tid gjelder for sjøområdene i Troms fylke.

Bestemmelsene ovenfor gjelder i sjøen ut til den beskrevne grense utenfor følgende vassdrag: 

Kommune/VassdragKartSoneGrensepunkt (UTM)Grensebeskrivelse og eventuelle særregler
Balsfjord
Lakselva (Aursfjorden)1533 IV34WDB 097855DB 084888Fra utløpet av den innerste av de to bekkene ved Eidismoen til grensen mellom Balsfjord kommune og Målselv kommune.
Laksvatnvassdraget og Lavangselva1533 I34WDB 306967DB 358948Fra utløp av bekk ved Telgenes (ca 1,5 km vest for utløpet av Lavangselva) til ytterste punkt på Steinnes (ca 2 km sør for utløpet av Laksvatnvassdraget).
Nordkjoselva1533 II34WDB 387801DB 297812Fra utløpet av Mølnelva til utløpet av bekk mellom Furskognes og Ytregard.
Særregel: Fiske etter rømt oppdrettslaks tillates ikke
Tømmerelva1533 II34WDB 306823DB 349817Fra moloen ved Storsteinnes til Bergneset.
Dyrøy
Brøstadelva1433 III33WXS 063649XS 057673Fra den gamle fergekaia i Brøstadbotn til nesset på østsida av Finnlandsvika.
Harstad
Møkkelands-
vassdraget
1332 IV33WWS 604374WS 626355Fra Årneset til ytterste punkt på Kjerkeneset.
Karlsøy
Skipsfjordvassdraget1535 II34WDC 552857DC 527858Fra første nes nord for Storøra på østsida av fjorden til Veisteinen på vestsida av fjorden.
Skogsfjordvassdraget og Leirbogelva1535 III34WDC 272697 DC 260693DC 254703Fra Perkelneset til Skarveskjæret og videre til søndre grense for eiendommen Nyvoll.
Vannareidelva1535 II34WDC 478878DC 459899Ut til 500 m fra strandlinja mellom Korsnesberget og bekkeutløp ved Dalan.
Kvæfjord
Botnelva1332 III33WVikvågen innenfor en radius på 500 m fra midtpunktet (WS 504255) på brua over Straumen (dvs. at sonen også omfatter Straumen og Straumsbotn).
Særregel: Innenfor Straumen (linje fra WS 506253 til WS 506254) gjelder alle bestemmelsene fram til 15. oktober. Innenfor Straumen tillates ikke fiske etter rømt oppdrettslaks.
Lakselva (Gullesfjorden)1232 II33WWS 304040WS 310040Fra lite nes på sørsida av Revbukta og tvers over fjorden i østlig retning til Lille Våtvoll.
Særregel: Uavhengig av bestemmelsene om nedsenking åpnes det for sildefiske med landnot for registrerte yrkesfiskere under utøvelse av yrkesfiske fra og med 20. august i en avstand på minimum 500 m fra grensen elv/sjø.
Langvatnvassdraget1232 II33WWS 320138WS 320160Innenfor ei linje fra Bekkeneset til til Rundskardelva.
Særregel: Uavhengig av bestemmelsene om nedsenking åpnes det for sildefiske med landnot for registrerte yrkesfiskere under utøvelse av yrkesfiske fra og med 20. august i en avstand på minimum 500 m fra grensen elv/sjø.
Melåa1232 II33WWS 438165WS 435185Fra Forholdtnesset til utløpet av Stridelva.
Særregel: Uavhengig av bestemmelsene om nedsenking åpnes det for sildefiske med landnot for registrerte yrkesfiskere under utøvelse av yrkesfiske fra og med 20. august i en avstand på minimum 500 m fra grensen elv/sjø.
Kvænangen
Badderelva1734 I34WEC 377487EC 388506Fra nordligste punkt på Klubben til utløpet av Olderelv.
Burfjordelva1734 I34WEC 385612EC 396613Fra bekkeutløp ved Nyland til utløpet av Kainoelva.
Kvænangselva1734 I 1734 II34W 34WEC 427390EC 414367Fra neset mellom Skoglund og Njemenjàiku i rett linje via østligste punkt på Tangenesholmen til fjordens østside.
Kåfjord
Kåfjordelva1634 II34WDC 916117DC 907116Fra lykta på Steinset til Garjielle.
Særregler: Bestemmelsene gjelder fra og med 15. mai til og med 30. september.
Manndalselva1634 II34WDC 818169DC 832157Fra bekkeutløpet ved Yttergård til nordligste punkt på Manndalsklubben.
Særregel: Bestemmelsene gjelder fra og med 15. mai til og med 30. september.
Lavangen
Spansdalselva1432 IV33WXS 110310XS 123328Fra nordligste punkt på Røkeneset til utløpet av Å-elva.
Lenvik
Grasmyrvassdraget (Nordre Lakselva)1433 IV33WXS 152925XS 154895Fra østligste punkt på Skognesholmen til Nordodden (på Neset).
Laukhelle - Lakselvvassdraget1433 III33WXS 149812XS 146831Fra Laneset til Langneset.
Lysbotnvassdraget1433 IV33WXT 166025XT 162056Fra utløpet av Skjellelva til østligste punkt ved Midtre Lysnes sør for Bukta.
MålselvaSe under Målselv kommune (nedenfor), men sonen berører også sjøområdet i Lenvik kommune.
Rossfjordvassdraget1433 I33WCC 965014CC 976007Fra Kråkenes til Rossfjordneset.
Særregel: Totalforbud mot alle bundne redskaper.
Målselv
Lakselva (Aursfjorden)Se under Balsfjord kommune (ovenfor), men sonen berører også litt av sjøområdet i Målselv kommune.
Målselva1433 I33WDB 013929DB 029929Fra bekkeutløpet ved Sandneshamn til Revnes.
Særregler: Bestemmelsene gjelder fra og med 1. mai til og med 15. september. Det generelle nedsenkingskravet for fiske etter saltvannsfisk med bundne redskaper er minimum 3 m.
Nordreisa
Oksfjordvassdraget (Fiskelva)1734 IV34WEC 114548EC 116566Fra utløpet av den ytterste av de to bekkene ved Hamnebukt til utløpet av Arildselva.
Reisavassdraget1634 I34WDC 966458DC 996459En rett linje fra Hjellnes via sørenden av Geitholmen til land på østsida av fjorden.
Rotsundelva1634 I34WDC 891437DC 872428Fra Neset til Rotnes.
Rungadalvassdraget (Dalelva)1734 IV34WEC 059458EC 052458Fra Lillesandneset til lite nes tvers over fjorden i vestlig retning.
Salangen
Løksebotnvassdraget1432 IV33WXS 086477XS 074491Fra Kleivan til utløpet av Svartebergelva.
Salangselva1432 IV33WXS 105427XS 126449Fra nordøstligste punkt på Sommersetodden til utløpet av Skårvikelva.
Skånland
Rensåvassdraget1332 II33WWS 768202WS 784223Innenfor en avstand på 500 m fra land mellom Saltbuneset og skjæringspunktet mellom strandlinja og ei rett luftlinje i nordøstlig retning ut til 1,0 km fra vassdraget.
Tennevikvassdraget1332 III33WWS 687166WS 698176Fra Helleodden til neset sør for Lavika.
Storfjord
Signaldalselva og Kitdalselva1633 IV34WDB 574875DB 591871Fra Kvalneset på vestsida av fjorden til Høvesteinen ca. 750 m nord for Kvesmenes på østsida av fjorden.
Skibotnelva1633 IV34WDB 682977DC 708008Fra Falsnesodden til Røykeneset.
Særregler: Også for fiske etter sild med sildegarn skal nedsenkingskravet være minimum 5 m til enhver tid.
Sørreisa
Skøelva og Tømmerelva1433 II34WCB 832736CB 843748Fra Smørgårdneset til Storøyneset.
Tranøy
Bunkanvassdraget1333 II33WWS 819715WS 817728Fra Rovanholtan til Dyrneset.
Tennelvvassdraget, Vardnesvassdraget og Åndervassdraget1333 II 1433 III33W 33WWS 936717WS 987727Fra Skipsbåtneset til Revneset.
Å-vassdraget1333 II33WWS 785639WS 803633Fra neset like øst for utløpet av Finnelva til ytterste vestlige nes på Dragøya.
Særregel: Det åpnes for laksefiske med bundne redskaper med minste maskevidde 58 mm (fra knute til knute), forutsatt at fisket foregår minimum 500 m fra grensen elv/sjø. Uavhengig av bestemmelsene om nedsenking åpnes det også for fiske etter saltvannsfisk med tilsvarende maskevidde og krav til avstand fra vassdraget.
Tromsø
Breivikelva1534 II34WDC 490284DC 482308Fra Breidvikneset til utløpet av første bekk nord for Aksla.
Lakselva (Sørfjorden)1533 I34WDC 457037DC 468035Fra indre Lakselvnes på vestsida av Lakselvbukta til Lakselvnes på østsida.
Rakfjordvassdraget1534 IV34WDC 196488DC 210484Fra neset som mot nord avgrenser Langbukta til Rakkenes.
Ringvatnvassdraget1534 I34WDC 321442DC 343453Fra Røssnes til Sjursneset.
Skittenelva1534 I34WDC 355421DC 392426Fra Steinneset til trigonometrisk punkt ved Jøvik.
Tromvikvassdraget1434 I34WCC 999441CC 014434Fra Nakkeneset til Langneset.
Tønsvikelva1534 III 1534 IV34W 34WDC 278388DC 300394Fra Skarpeneset til Lavollen.
Vollelva (Straumsbukta)1434 II 1534 III34W 34WDC 065188DC 094188Fra Kvitberg til Nordgården.
0Endret ved forskrifter 21. mars 2006 nr. 334, 9 mars 2017 nr. 303.
§ 3.Dispensasjon

Fylkesmannen i Troms kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften. Dispensasjon skal som hovedregel bare gis dersom det kan dokumenteres at et fiske av betydelig omfang tradisjonelt har vært drevet i området og fisket ikke beskatter de anadrome bestander som forskriften tar sikte på å ivareta. Søknad om dispensasjon for fiske etter saltvannsfisk skal sendes via Fiskeridirektoratet, region Troms, som vurderer søknaden, før den oversendes til Fylkesmannen i Troms for avgjørelse.

0Endret ved forskrift 9 mars 2017 nr. 303.
§ 4.Stopp i fisket m.m.

Fylkesmannen i Troms kan stoppe alt fiske som tillates etter denne forskrift med øyeblikkelig virkning, dersom vassføring eller særlige forhold tilsier det. Fylkesmannen kan også kreve nærmere dokumentasjon av hva som fanges ved det fiske som tillates etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 9 mars 2017 nr. 303.
§ 5.Kartfesting og merking

Alle fredningssoner som går fram av tabellen under § 2 er markert i www.tromsatlas.no. Grensene skal merkes i terrenget. Bestemmelsene gjelder imidlertid selv om grensemerking mangler.

0Endret ved forskrift 9 mars 2017 nr. 303.
§ 6.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart, jf § 49 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47.

§ 7.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrifter

Denne forskrift gjelder fra og med 1. mai 2000. Samtidig oppheves alle tidligere forskrifter om munningsbestemmelser i Troms fylke. Dette gjelder:

-Kongelig resolusjon av 17. desember 1920 om munningsbestemmelser utenfor Målselva (C 1).
-Kronprinsregentens resolusjon av 3. mai 1957 med seinere endringer om munningsbestemmelser utenfor Tømmerelva (C 8).
-Kongelig resolusjon av 10. januar 1958 om munningsbestemmelser utenfor Ånderelva, Vardneselva og Tennelva (C 9).
-Landbruksdepartementets forskrift av 24. juni 1963 med seinere endringer om munningsbestemmelser utenfor Møkkelandsvassdraget (C 10).
-Landbruksdepartementets forskrift av 3. oktober 1963 om munningsbestemmelser utenfor Laukhelle-Lakselva (C 11).
-Direktoratforskrift av 9. januar 1967 om munningsbestemmelser utenfor Løksebotnvassdraget (C 12).
-Direktoratforskrift av 7. desember 1972 om munningsbestemmelser utenfor Skøelva (C 13).
-Direktoratforskrift av 13. februar 1973 nr. 3761 for fisket i sjøen ved utløpet av Lysbotnvassdraget, Lenvik kommune, Troms (C 14).
-Direktoratforskrift av 26. mars 1973 om munningsbestemmelser utenfor Lakselva i Aursfjorden (C 15).
-Direktoratforskrift av 6. mai 1974 om munningsbestemmelser utenfor Nordkjoselva (C 19).
-Direktoratforskrift av 31. januar 1975 med seinere endringer om munningsbestemmelser utenfor Alteidelva, Burfjordelva og Kvænangselva (C 20).
-Direktoratforskrift av 10. mai 1979 om munningsbestemmelser utenfor Oldervikelva (C 24).
-Direktoratforskrift av 30. mai 1979 med seinere endringer om munningsbestemmelser utenfor Oksfjordvassdraget (C 25).
-Direktoratforskrift av 18. november 1981 om munningsbestemmelser utenfor Langvatnvassdraget (C 26).
-Direktoratforskrift av 09. mars 1983 nr. 660 om munningsbestemmelser utenfor Skogsfjordvassdraget, Karlsøy, Troms (C 27).
-Fylkesmannens forskrift av 30. mars 1993 om munningsbestemmelser utenfor Spansdalselva, Salangselva, Signaldalselva, Skibotnelva, Kåfjordelva og Badderelva (C 30).
-Fylkesmannens forskrift av 11. april 1994 om munningsbestemmelser utenfor Skipsfjordvassdraget (C31). 

Vedlegg:1 Oversiktskart (målestokk 1:1400000), hvor alle sonene er markert.

Kart (serie M711) i målestokk 1:50000 hvor standard minimumssoner (jf § 1) er markert, og grenser for soner etter § 2 er inntegnet.

1Vedlegg utelatt.