Forskrift om fisket i Oppland fylke, unntatt Vang kommune og innsjøene/elvene Mjøsa, Gudbrandsdalslågen, Otta, Randsfjorden, Begna og deler av Gausa, Dokka og Etna, Oppland.

DatoFOR-2001-07-06-789
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse06.07.2001
Sist endret
EndrerFOR-1996-03-29-336, FOR-1998-01-28-62, FOR-1998-09-15-842
Gjelder forOppland
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort11.07.2001
KorttittelForskrift om fisket i Oppland unntatt Mjøsa m.m.

Fastsatt av Fylkesmannen i Oppland 6. juli 2001 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15 og § 34, jf. kgl.res av 27. november 1992 nr. 877. 

Fylkesmannen i Oppland har fastsatt forskrift for fisket i Oppland fylke unntatt Vang kommune. Følgende innsjøer/elver er unntatt fra forskriften:

-Mjøsa
-Gudbrandsdalslågen opp til utløp Lesjaskogsvatn (UTM: 32V 4760 68954)
-Gausa med sideelver og -bekker så langt mjøsaure kan vandre, opp til Liesfossen i Gausa (Vesleelva) (UTM: 32V 5610 67935) og til Holsfossen i Jøra (UTM: 32V 5642 67878)
-Otta opp til utløp Breidalsvatn (UTM: 32V 4283 68758)
-Randsfjorden med sideelver og -bekker så langt aure fra Randsfjorden går opp
-Dokka opp til Helvetesfoss (UTM: 32V 5568 67488)
-Etna opp til Høljerast (UTM: 32V 5433 67438)
-Begna elv (hovedvassdraget med innsjøer) fra Buskerud grense til kommunegrense mellom Vestre Slidre og Vang.
§ 1.Redskapsbruk i bekker og elver

I elver og bekker er det til en hver tid kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Håv kan brukes som hjelperedskap, og til håvfiske etter sik og harr. I Vestre Slidre kan det i tillegg nyttes sløe.

§ 2.Bestemmelser for fiske med sløe i Vestre Slidre kommune

Sløer skal ha en avstand på minst 40 mm mellom bunnspilene. Tverrspiler er forbudt. Fisk som faller ned skal ha uhindret tilgang til elva. Bunnspilene skal fjernes helt slik at sløa ikke er i drift i tidsrommet f.o.m. 16. september t.o.m. 31. desember.

§ 3.Osfredning

I vann nærmere enn 50 m fra inn- eller utløpselver og -bekker hvor aure gyter er det forbudt å fiske med bunden redskap i perioden f.o.m. 1. september t.o.m. 31. desember. I Vestre Slidre kommune er slikt fiske forbudt f.o.m. 16. september t.o.m. 31. desember.

§ 4.Fredningssoner ved fisketrapp

Fredningssonen ved fisketrappa i Hunnselva ved Raufoss sentrum (UTM: 32V 5879 67334) begrenses til å gjelde trappa og en strekning på 50 m nedenfor trappa. Ved alle øvrige fisketrapper gjelder den fredningssone som følger direkte av lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. nr. 47 § 15.

§ 5.Skyting av gjedde

Ved skyting av gjedde er bruk av blyhagl forbudt.

§ 6.Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra disse forskrifter.

§ 7.Kontroll og straffeansvar

Alle plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig (jf. § 42 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.). Brudd på disse forskriftene er straffbart (jf. § 49 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.).

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 6. juli 2001. Samtidig oppheves følgende forskrifter for fiske:

-Forskrift av 29. mars 1996 nr. 336 om fisket i Oppland, unntatt Vang og Vestre Slidre kommuner og innsjøene/elvene Mjøsa, Gudbrandsdalslågen, Otta, Randsfjorden, Begna og deler av Gausa, Dokka og Etna.
-Forskrift av 28. januar 1998 nr. 62 om fisket i Vestre Slidre kommune unntatt Begna elv med Strondafjorden og Slidrefjorden, Vestre Slidre kommune, Oppland.
-Forskrift av 15. september 1998 nr. 842 om fredningssone for fisket ved fisketrapp i Hunnselva ved Raufoss sentrum, Vestre Toten kommune,