Forskrift om fredningssoner utenfor vassdrag med anadrome laksefisk, Oslo og Akershus.

DatoFOR-2002-05-27-589
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse15.06.2002
Sist endret
EndrerFOR-1990-06-11-556
Gjelder forOslo og Akershus
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§40, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort27.06.2002
Rettet19.03.2013 (stedsnavn, ortografisk)
KorttittelForskrift om fredningssoner, Oslo og Akershus

Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 27. mai 2002 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 40 og kgl.res. av 27. november 1992 nr. 864.

§ 1.Avgrensning av fredningssonene

Mellom elvemunningen, eller grensen mellom sjø og elv der denne er fastsatt, og følgende grenselinjer er det fredningssoner: 

Utenfor Askerelva i Asker kommune: Langs bro fra fastland til Børsholmen. Fra Børsholmens østre odde til Bjørkøyas vestre spiss. Derfra til Marschmannsbryggas østligste landfaste punkt (sørøst av Blakstad sykehus). 

Utenfor Neselva i Asker kommune: Fra molo ved Holmen fjordhotell til Østre grunnstake ved Landøyflua. Derfra til Tretteoddens vestre spiss (Nesøya). 

Utenfor Sandvikselva i Bærum kommune (deler av sonen ligger i Asker kommune): Fra Tretteoddens vestre spiss (Nesøya) til Brønnøyas sørvestre odde (Ved Vendelsundet). Fra Østre Brygge på Brønnøya til bergknaus sørvest på Furustranda (Oustøya). Over Lille Oustøysund fra odde vest for Flatskjær til Grimsøyas sørvestre odde. Fra odde ved Paradisbukta (sørvest for Paradisskjær) til sørvestre odde på Snarøya (Snarøysundet). 

Utenfor Lysakerelva i Bærum og Oslo kommuner: Fra odde syd i Svartebukta til Killingens sydligste punkt. Derfra til trigonometrisk punkt (tp 32) på Bygdøy. 

Utenfor Akerselva i Oslo kommune: Fra Tjuvholmens søndre spiss til Kavringens nordre odde. Derfra til Hovedøyas vestre odde. Fra Hovedøyas søndre odde til Daggerskjær (ved Bleikøya). Derfra til Sjursøyas sørligste punkt. 

Utenfor Gjærsjøelva i Oppegård kommune: Fra Ljanskollens vestligste punkt til Bjørnehues vestligste punkt. 

Utenfor Årungselva i Frogn og Ås kommuner: Fra Lagodden (Frogn kommune) til vestre odde i Bogenbukt (Ås kommune). 

Utenfor Hølenelva i Vestby kommune: Fra Sonstangens sydligste punkt til grensen mellom Son Marina og Sonstranda.

§ 2.Fritidsfiske i fredningssonene

I fredningssonene er alt fritidsfiske, unntatt fiske med stang, håndsnøre og åleruser/teiner forbudt. Forbudet gjelder hele året.

Det er tillatt å fiske med åleruser/teiner med diameter opp til 70 cm. Åleruser/teiner skal ikke settes nærmere grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter.

Det er kun tillatt å fiske laks og sjøørret med stang fra båt i tiden fra og med 1. juni til og med 4. august. Dorging etter laks og sjøørret er ikke tillatt.

§ 3.Yrkesfiske etter saltvannsfisk

For fiskere oppført i fiskemanntallet som utøver fiske fra merkeregistrert fartøy er følgende redskaper tillatt brukt innenfor fredningssonene:

Ruser til fangst av ål og torsk

Teiner til fangst av ål, torsk og skalldyr

Line til fangst av ål og saltvannsfisk

Bunnfestede settegarn til fangst av saltvannsfisk. Garnene skal settes slik at hele fangstdelen til en hver tid står minst 5 meter under havoverflaten.

Yrkesfiske er ikke tillatt nærmere grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter.

§ 5.Dispensasjoner

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra denne forskriften etter søknad til fangst av fisk til vitenskapelig formål.

§ 6.Akutte krisesituasjoner

Fylkesmannen kan stoppe fisket med øyeblikkelig virkning dersom vannføringen eller andre spesielle forhold tilsier det.

§ 7.Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften er straffbart, jf. lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47 § 49.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 15. juni 2002. Samtidig oppheves forskrift av 11. juni 1990 nr. 556 om fredningssoner utenfor en del vassdrag i Oslofjorden, Oslo og Akershus.