Forskrift om fiske etter innlandsfisk, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2002-06-17-665
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse17.06.2002
Sist endretFOR-2004-04-28-692
EndrerFOR-1984-03-01-631, FOR-1991-05-10-310, FOR-1985-10-15-1855, FOR-1990-05-28, FOR-1993-06-21-630, FOR-1996-06-24-657, FOR-1985-10-08-1846, FOR-1991-05-10-312, FOR-2000-05-10-510.
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort04.07.2002
KorttittelForskrift om innlandsfiske, Sør-Trøndelag

Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 17. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877. Endret 28 april 2004 nr. 692.

§ 1.Sportsfiske etter innlandsfisk i innsjøer hvor det går anadrome laksefisk
1.1 Det er tillatt å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre hele året. Det skal ikke brukes krok som har større avstand mellom krokstammen og krokspissen enn 13 mm.
0Endret ved forskrift 28 april 2004 nr. 692.
§ 2.Fiske etter innlandsfisk med faststående redskap i innsjøer hvor det går anadrome laksefisk
2.1 Fiske etter innlandsfisk med bunnsatt line og bunnsatt teine uten ledegarn er tillatt hele året.
2.2 Fiske etter innlandsfisk med bunnsatte garn er tillatt i tiden 15. juni - 15. august. I Stordalsvatnet i Åfjord kommune er det likevel tillatt å fiske i tiden 1. mai - 15. september.

I Stordalsvatnet i Åfjord kommune og i Rovatnet og Nesvatnet i Hemne kommune, skal bunnsatte garn neddykkes slik at overtelna ikke står grunnere enn 3 meter.

Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn nærmere elve- eller bekkeos hvor det går anadrome laksefisk enn 50 meter. Se pkt. 2.7 for avvikende avstander.

2.3 I vatn hvor det er røye, er fiske etter innlandsfisk med flytegarn tillatt i tiden 15. juni - 15. august. I Stordalsvatnet i Åfjord kommune er det likevel tillatt å fiske med flytegarn i tiden 1. mai - 15. september. Fiske med flytegarn skal foregå minst 100 m fra land.

Fylkesmannen kan åpne for et utvidet bunngarnfiske etter røye på røyas gyteplasser etter 15. september.

2.4 Største tillatte maskevidde for fiske etter innlandsfisk med garn skal være 29 mm (22-omfar).
2.5 Garn, liner og teiner skal være merket med eierens navn og adresse.
2.6 I følgende vatn er det ikke tillatt å fiske med garn:
2.6.1 I Hitra kommune: Kvernavatnet og Sandvatnet på Murvold, Kjørstadvatnet, Laksvatna i Lakselva og Laksvatnet og Aunvatnet i Grytelva.
2.6.2 I Roan kommune: Straumsvatnet.
2.6.3 I Åfjord kommune: Svalan i Stordalsvassdraget. 
2.7 Følgende fredningssoner for garnfiske skal gjelde:
2.7.1 Stordalsvatnet, Åfjord kommune

Fra utløpet av vatnet og ut til en rett linje trukket fra nes på sørsiden av vatnet ca 150 meter fra utløpet og over til motsatt side til et punkt 150 meter fra utløpet.

Fra midt i tilløpselva til Stordalsvatnet på grensen mellom elv og vatn og 100 meter til hver side, videre 150 meter ut i vatnet, slik at fredningssonen danner en firkant.

2.7.2 Krinsvatnet/Rødsjøvatnet, Rissa kommune

Fra vegbrua ved utløpet av Krinsvatnet og ut til en rett linje trukket fra nes på sørsiden av vatnet ca 200 meter fra brua og rett over til nordsiden vinkelrett på bredden.

Valen mellom Krinsvatnet og Rødsjøvatnet.

2.7.3 Rovatnet, Hemne kommune

Fra utløpet av Rovatnet og ut til en rett linje trukket fra utløpet av Vassvollbekken på vatnets østside til nes innerst i Støabukta på vatnets vestside.

2.7.4 Nesvatnet, Hemne kommune

Fra utløpet av Åelva og ut til en rett linje trukket fra nes på nordsiden av vatnet ca 100 meter fra utløpet og over mot Oshaugen til et punkt 150 m fra utløpet.

Fra utløpet av Liaelva og ut til en rett linje trukket fra en utstikker ca 125 meter sør for utløpet over til nordsiden av vatnet, slik at linjen berører vestre del av holmen utenfor elva.

2.7.5 Laugen, Hitra kommune

Fra grense elv sjø og opp i Laugen ut til en rett linje trukket fra nes ca 50 meter fra kjørebrua og rett over sundet vinkelrett på bredden.

Fra grense elv/vatn utenfor Sagelva og ut til to rette linjer trukket hhv. fra sørligste punkt på Sagholmen og sørover til nes, og fra det vestligste punkt på Sagheimen østover til nes.

2.7.6 Husvatnet i Straumsvassdraget, Hitra kommune

Fra elveutløpet og ut til en rett linje trukket fra et punkt på nordsiden 100 meter fra utløpet og over til sørsiden av vatnet vinkelrett på bredden.

Fra tilløpselva og ut til en rett linje trukket mellom to punkter, begge 100 meter fra elva.

2.7.7 Storvatnet i Straumsvassdraget, Hitra kommune

Fra elveutløpet og ut til en rett linje trukket fra odde på sørsiden ca 150 meter fra utløpet og over til et punkt på nordsiden ca 125 meter fra utløpet.

Fra tilløpselva og ut til en rett linje trukket mellom to punkter, begge 100 meter fra elva.

2.7.8 Øverdalsvatnet i Straumsvassdraget, Hitra kommune

Fra elveutløpet og ut til en rett linje trukket fra odde på nordsiden ca 125 meter fra utløpet og over til sørsiden vinkelrett på elvebredden.

Fra tilløpselva og ut til en rett linje trukket mellom to punkter, begge 100 meter fra elva.

2.7.9 Melkstadvatnet/Smågavatnet/Skognesvatnet/Svartbergvatnet, Hitra kommune

Fra sjøen og opp til en rett linje trukket fra nes på vestsiden av Melkstadvatnet ca 175 meter fra utløpet og over til østsiden av vatnet vinkelrett på bredden.

Et område mellom Skognesvatnet og Svartbergvatnet avgrenset av en rett linje trukket fra nes innenfor Storvikholmen på østsiden av Skognesvatnet og rett vestover til nes på vestsiden av vatnet, og en linje trukket fra nes nedenfor Svartberget i Svartbergvatnet og over til nes på nordsiden av vatnet.

Fra utløpet av Smågavatnet og ut til en rett linje trukket fra nes på nordsiden av vatnet ca 100 meter fra utløpet og rett over sundet til sørsiden av vatnet.

§ 3.Fiske i vassdrag hvor det ikke går anadrome laksefisk
3.1 Selbusjøen i Klæbu og Selbu kommuner

I Selbusjøen og i elver og bekker så langt fisk kan gå opp fra sjøen, er det forbudt å fiske med garn i tiden fra og med 15. september til og med 15. oktober. Minste maskevidde er 30 mm (20-omfar). Fiske med flytegarn er forbudt i juli måned.

§ 4.Straff

Brudd på disse bestemmelser er straffbart, jf. lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992 nr. 47 § 49.

§ 5.Ikrafttreden. Opphevelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves følgende forskrifter: 

-Forskrift av 1. mars 1984 nr. 631 for fiske etter innlandsfisk i Straumsvatnet, Roan kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift av 10. mai 1991 nr. 310 for fiske etter innlandsfisk i Stordalsvatnet, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift av 15. oktober 1985 nr. 1855 for fiske etter innlandsfisk i Krinsvatnet og Rødsjøvatnet, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift av 28. mai 19901 for fiske etter innlandsfisk i Svanemsvatnet, Djupsetervatnet, Nesvatnet og Rovatnet, Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke, hva angår Svanemsvatnet og Djupsætervatnet.
-Forskrift av 21. juni 1993 nr. 630 for fiske av innlandsfisk i Rovatnet, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift av 24. juni 1996 nr. 657 om fiske etter innlandsfisk i Nesvatnet, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift av 8. oktober 1985 nr. 1846 for fiske etter innlandsfisk, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.
-Forskrift av 10. mai 1991 nr. 312 for fiske etter innlandsfisk i vassdrag, Sør-Trøndelag.
-Forskrift av 10. mai 2000 nr. 510 om fiske etter innlandsfisk i Selbusjøen, Klæbu og Selbu kommuner, Sør-Trøndelag.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend. F01.03.1984 nr. 631 F10.05.1991 nr. 310 F15.10.1985 nr. 1855 F28.05.1990 F21.06.1993 nr. 630 F24.06.1996 nr. 657 F08.10.1985 nr. 1846 F10.05.1991 nr. 312 F10.05.2000 nr. 510