Forskrift om fisket i Gudbrandsdalslågen, Gausa og Otta i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland.

DatoFOR-2002-11-22-1749
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
EndrerFOR-1996-03-29-338, FOR-1990-07-18-577, FOR-1989-05-18-328, FOR-1998-09-15-841
Gjelder forLillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Dovre og Lesja kommuner, Oppland.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskr. om fisket i Gudbrandsdalslågen, Oppland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Oppland 22. november 2002 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15 og § 34, jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 864.

§ 1.Geografisk virkeområde

Forskriftens geografiske virkeområde omfatter følgende vassdragsstrekninger:

-Gudbrandsdalslågen fra Vingnesbrua (UTM: 32V 57831 677559) til Lesjaskogsvatnets utløp (UTM: 32V 475984 689537)
-Gausa fra samløp med Lågen og opp til Liesfossen i Gausa (Vesleelva (UTM: 32V 56101 679361) og opp til Holsfossen i Jøra (UTM: 32V 56411 678778)
-Otta fra samløp med Lågen opp til utløpet fra Vågåvatnet (UTM: 32V 50510 685929).

Forskriftens virkeområde omfatter også sideelver/bekker til de nevnte vassdrag så langt fisk fra hovedvassdraget kan gå opp.

I. Bestemmelser for fisket i Gausa

§ 2.Redskapsbruk

Det er kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Håv kan benyttes som hjelperedskap.

§ 3.Fredningstid

Alt fiske er forbudt fra og med 1. september til og med 20. mai.

§ 4.Fredningssone

Alt fiske er til enhver tid forbudt fra overkant av Moavika (øvre turbinrør, UTM: 32V 56846 678683) til inntaksdammen for Follebu Bruk (UTM: 32V 56849 678708).

§ 5.Minstemål

Aure med mindre lengde enn 25 cm fra snutespiss til ytterste haleflik skal straks settes ut igjen.

II. Bestemmelser for fisket i Lågen fra Vingnesbrua til Hunderfossdammen.

§ 6.Redskapsbruk

Det er kun tillatt å bruke

-stang, pilkestikke eller håndsnøre med sluk, pilk, flue eller agn
-flueoter med fluer med maksimal krokstørrelse 8
-håv
-ruse uten ledegarn
-bunnsatt line med maksimum 5 kroker
-bunnsatt garn kan benyttes fra isløsning t.o.m. 20. juni og f.o.m. 1. oktober t.o.m. 10. november
-drivgarn med maskevidde mindre eller lik 39 mm (16 omfar) og mælkrakk kan benyttes for fangst av sik og lågåsild f.o.m. 1. oktober t.o.m. 10. november.
-Kastenot som landdras kan benyttes til fangst av andre fiskearter enn aure f.o.m. 1. oktober t.o.m. 31. juli
-Mæl/lakegjerde kan benyttes til isfiske etter lake.

I tilløpselver og -bekker kan det kun nyttes stang og håndsnøre.

Fylkesmannen kan etter søknad åpne for fiske med storruse til nærmere fastsatte steder, tider og begrensninger. Aure fanget i storruse skal straks slippes fri ved tømming av rusa, og ikke bringes til land. Fylkesmannen kan også etter søknad åpne for begrenset fiske med redskaper av kulturhistorisk interesse. Det kan fastsettes vilkår/begrensninger i tillatelser.

§ 7.Bestemmelser for garnfiske

Største tillatte sammenhengende garnlenke er 50 m og må ha avstand på minst 50 m til annet garn eller garnlenke. Den enkelte fiskerettshaver kan maksimalt benytte 100 m garnlengde. Største tillatte praktiske garnhøyde er 2 m.

§ 8.Fredning av aure

Alt fiske etter aure er forbudt i perioden f.o.m. 1. september t.o.m. 31. mai. Aure fanget i dette tidsrom skal straks settes ut igjen.

§ 9.Minstemål

Aure mindre enn 30 cm fra snutespiss til ytterste haleflik skal straks settes ut igjen.

§ 10.Spesielle bestemmelser for strekningen Hunderfossdammen - Hølsauget

Ovenfor Hølsauget (UTM: 32V 57603 678441) er det kun tillatt å fiske med stang fra land. Alt fiske er forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 31. mai.

Alt fiske er til enhver tid forbudt fra kraftverksdammen ved Hunderfossen (UTM: 57746 678819) og 255 m nedover.

§ 11.Fredning i tilløpselver

Alt fiske er forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 31. oktober i alle sideelver og -bekker til Lågen så langt fisk fra hovedvassdragene kan gå opp.

III. Bestemmelser for fisket i Lågen fra Hunderfossdammen til Harpefossdammen

§ 12.Redskapsbruk

Det er kun tillatt å bruke

-stang, pilkestikke eller håndsnøre, med sluk, pilk, flue eller agn
-flueoter med fluer med maksimal krokstørrelse 8
-håv
-ruse uten ledegarn
-bunnsatt line
-faststående bunnsatt garn med største tillatte maskevidde 35 mm fra knute til knutes midtpunkt (18 omfar)
-Mæl/lakegjerde kan benyttes til isfiske etter lake.

I tilløpselver og -bekker kan det kun nyttes stang og håndsnøre.

Fylkesmannen kan etter søknad åpne for fiske med storruse til nærmere fastsatte steder, tider og begrensninger. Aure fanget i storruse skal straks slippes fri ved tømming av rusa, og ikke bringes til land. Fylkesmannen kan også etter søknad åpne for begrenset fiske med redskaper av kulturhistorisk interesse. Det kan fastsettes vilkår/begrensninger i tillatelser.

§ 13.Dorgefiske

Ved dorgefiske (dvs. fiske med sluk, flue, wobbler, eller annet agn fra båt i aktiv bevegelse) kan det maksimalt benyttes 3 sluker, fluer, wobblere, eller annet agn pr. båt. Utriggere (planerboard etc.) er ikke tillatt. Begrensningene gjelder ikke fluer i krokstørrelse mindre eller lik 8.

§ 14.Fredning i tilløpselver

Alt fiske er forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 31. oktober i alle sideelver og -bekker til Lågen så langt fisk fra hovedvassdraget kan gå opp.

I Våla på strekningen fra nedre bru i Åmillom (UTM: 32V 56072 682192) og opp til Vinkeldammen (UTM: 32V 56053 682420) er alt fiske forbudt.

§ 15.Sonefredning

Alt fiske er til enhver tid forbudt fra Hunderfossdammen og 100 m oppstrøms.

På strekningen fra 100 m ovenfor Hunderfossdammen og opp til grense mellom Lillehammer og Øyer (linjen UTM: 32V 57610 678979 - 32V 57719 678985) er alt fiske med faststående redskap og dorgefiske (jf. § 13) forbudt i perioden f.o.m. 1. september - t.o.m. 31. mai.

I nordre del av Losna er alt garnfiske til enhver tid forbudt på strekningen mellom linjen UTM: 32V 56431 680939 - 32V 56528 680957 og linjen Liasvea-Moen (UTM: 32V 56464 680814 - 32V 56542 680841).

I perioden 1. september - 31. oktober er alt fiske med bunden redskap forbudt i følgende soner:

-strekningen fra grense mellom Lillehammer og Øyer (linjen UTM: 32V 57610 678979 - 32V 57719 678985) og opp til Bådstø (linjen UTM: 56862 679931 - 32V 56896 679944).
-fra sørspissen av Gåsøya (linjen fra UTM 32V 56083 682029 - UTM 32V 56138 682052) opp til linjen fra UTM 32V 56057 682117 - UTM 32V 56066 682130.
-ved Heringen/Børkøya på strekningen fra linjen UTM 32V 55602 682324 - UTM 32V 55596 682308 ned til linjen UTM 32V 55636 682338 - 32V 55642 682325 i østre løp for Heringen/Børkøya og ned til linjen UTM: 32V 55698 682268 - 32V 55690 6822258 i vestre løp for Heringen/Børkøya.
-ved Harpefoss på strekningen fra linjen UTM: 32V 54609 682648 - 32V 54618 682656 ned til linjen fra UTM: 32V 54715 682597 - 32V 54720 682617.
-Nærmere enn 100 m fra alle sideelver og -bekker der det kan gå opp fisk fra hovedvassdraget.
§ 16.Minstemål

Aure mindre enn 30 cm fra snutespiss til ytterste haleflik, skal straks, og mest mulig uskadd settes ut igjen.

IV. Bestemmelser for fisket i Lågen fra Harpefossdammen til utløp Lesjaskogsvatnet og for Otta fra samløp med lågen til utløp Vågåvatnet

§ 17.Redskapsbruk

Det er kun tillatt å bruke

-stang, pilkestikke eller håndsnøre med sluk, pilk, flue eller agn
-flueoter med fluer med maksimal krokstørrelse 8
-håv brukt som hjelperedskap
-faststående bunnsatt garn
-teinegard.
§ 18.Fredningstid for garnfiske

Alt fiske med garn er forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 31. desember.

V. Generelt

§ 19.Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra disse forskrifter.

§ 20.Merking

Faststående og bunden redskap skal være merket med bøye med eierens navn og adresse. Merket skal være av godt synlig materiale og størrelse. Garn skal være merket i begge ender.

§ 21.Kontroll og straffeansvar

Alle plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig (jf. § 42 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.). Brudd på disse forskriftene er straffbart (jf. § 49 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk m.v.).

§ 22.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003. Samtidig oppheves følgende forskrifter:

-Forskrift av 29. mars 1996 nr. 338 om fisket i Gausa, Lillehammer og Gausdal kommuner, Oppland.
-Forskrift av 18. juli 1990 nr. 577 for fisket i Lågen opp til Hunderfossen i Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland.
-Forskrift av 18. mai 1989 nr. 328 for fisket i Lågen fra Hunderfossen til Harpefossen i Øyer, Ringebu og Sør-Fron kommuner, Oppland.
-Midlertidig forskrift av 15. september 1998 nr. 841 for fisket i Våla elv fra Vinkeldammen til nedre bru i Åmillom, Ringebu kommune, Oppland.