Forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Oppland.

DatoFOR-2003-02-28-245
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2003
Sist endret
EndrerFOR-1991-04-29-255
Gjelder forJevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Oppland.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort06.03.2003
KorttittelForskrift om fiske i Randsfjorden m.m.

Fastsatt av Fylkesmannen i Oppland 28. februar 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877. 

Forskriften gjelder så langt aure fra Randsfjorden går opp. I Dokka gjelder forskriften opp til Helvetesfoss (UTM: 32V 55690 674856) og i Etna opp til Høljerast (UTM: 32V 54339 674378). Randsfjordens sørgrense defineres som reguleringsdammen ved Bergerfoss.

§ 1.Redskapsbruk

Det er kun tillatt å bruke stang (herunder dregg og håndsnøre), pilk med krok beregnet på å slukes av fisken, flueoter, faststående garn med høyde inntil 6 m, kastenot som landdras, bunnsatt line og ruse (teine) uten ledegarn. Håv og klepp kan brukes som hjelperedskap til landing av fisk. All angivelse av maskeviddestørrelse i denne forskrift er avstand fra knute til knutes midtpunkt målt i våt tilstand. I tillegg er maskevidder oppgitt som omfar.

Storruse (ruse med ledegarn) og mjæl kan benyttes til fangst av alle arter med unntak av aure og røye.

Hagle kan benyttes til skyting av gjedde, med unntak av de områder hvor bruk av skytevåpen er forbudt i henhold til vernebestemmelser etter naturvernloven (Dokkadeltaet naturreservat, Fluberg fuglefredningsområde, Røykenvik fuglefredningsområde). Ved skyting av gjedde er bruk av blyhagl forbudt.

I elver og bekker er det forbudt å bruke andre redskaper enn stang. Håv og klepp kan brukes som hjelperedskap til landing av fisk. Unntak jf. § 5.

§ 2.Fredningsbestemmelser

I elver og bekker hvor det gyter aure fra Randsfjorden er alt fiske forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 30. april. Unntak jf. § 5.

I Randsfjorden nærmere alle elve- og bekkeos hvor det gyter aure enn 200 m, er fiske med alle typer bunden redskap forbudt f.o.m. 15. august t.o.m. 30. april (unntak jf. § 4 og § 5). Følgende elver har større ospartier som omfattes av forbudet (unntak jf. § 5):

-Lomsdalselvas osparti definert som området fra Lomsdalselva og ut til en rett linje mellom Kleivodden (UTM: 32V 57232 671879) og Leirbakkvika (UTM: 32V 57144 671807).
-Bjoneelvas osparti definert som området fra Bjoneelva og ut til en rett linje mellom Søndre Kirkeby (gammel steinbrygge) (UTM: 32V 57140 670969) og odden utenfor Bjoneberget (UTM: 32V 57112 671052).
-Gullerudelvas osparti definert som området fra Gullerudelva og ut til en rett linje mellom Karte (UTM: 32V 58017 670440) og Odden (UTM: 32V 58026 670401).
-Viggas osparti definert som en rett linje mellom Skreitangen (UTM: 32V 57934 670048) og Bjørndalen (UTM: 32V 58095 669924).

I Dokka-Etnas osparti i Randsfjorden, definert som området sør for en rett linje fra Ytre Våtbekkens utløp (UTM: 32V 56223 674007) til Tingvoll (UTM: 32V 56265 674128) og ut til sørgrensen for Dokkadeltaet naturreservat (linjen mellom UTM: 32V 56453 674006 og 32V 56429 674070), er alt fiske med bunden redskap ut over det som er tillatt etter § 4 og § 5 forbudt.

På strekningen fra Gullerudelvas osparti (UTM: 32V 58026 670401) og sør til Nordleire (UTM: 32V 57947 670279) er alt fiske forbudt i en sone fra land og 100 m ut i Randsfjorden i perioden f.o.m. 1. oktober t.o.m. 15. november.

§ 3.Garnfisket i Randsfjorden

Flytegarn skal ha maskevidde mindre eller lik 31 mm (20 omfar). Bunnsatte garn med høyde større enn 2 m skal ha maskevidder mindre eller lik 31 mm (20 omfar) eller større eller lik 63 mm (10 omfar). Bunngarn med høyde over 2 m og maskevidde større eller lik 63 mm (10 omfar) skal være av spunnet nylon, og det kan maksimalt benyttes en garnlengde på 100 m pr. båt av denne garntypen. For bunnsatte garn med høyde mindre eller lik 2 m gjelder ingen begrensninger i garnmengde eller maskevidde. 

Spesielle begrensninger i Flubergsundet:

I Flubergsundet sør for en rett linje mellom Nes (UTM: 32V 56704 673889) og Kristenstugua (UTM: 32V 56758 673910) og nord for en rett linje over fjorden fra sørspissen av Husodden (fra UTM: 32V 56783 673505 til UTM: 32V 56855 673518) skal bunnsatte garn med høyde over 2 m ha maskevidde mindre eller lik 31 mm (20 omfar). Ved Fluberg bru er alt garnfiske utenfor en avstand på 25 m fra land forbudt i en sone fra 100 m sør for brua til 100 m nord for brua. Brufyllingen regnes i denne sammenheng ikke som land.

§ 4.Fiske med storruse i Randsfjorden

Fiske med storruse i Randsfjorden er tillatt for fangst av alle fiskearter med unntak av aure og røye. Storruse skal etterses minst hver 3. dag. Aure og røye fanget i storruse skal umiddelbart slippes ut ved ettersyn av rusa. I Dokka-Etnas osparti i Randsfjorden (jf. § 2, 3. ledd) er fiske med storruse kun tillatt i perioden f.o.m. 20. september t.o.m. 9. juli.

§ 5.Fisket med bundne redskaper og faststående redskaper i Dokka-Etna, Lomsdalselva, samt deres ospartier

Garnfiske i Dokka-Etnas osparti i Randsfjorden (jf. definisjon i § 2, 3. ledd), i Dokka-Etna opp til samløpet mellom Dokka og Etna (UTM: 32V 55755 674422) og i Etna på strekningen fra samløpet med Dokka og opp til Høljerast er tillatt f.o.m. 1. april t.o.m. 9. juli. Minste tillatte maskevidde under dette fisket er 35 mm (18 omfar). I perioden f.o.m. 20. september t.o.m. 9. juli er fiske med ruse, storruse og mjæl tillatt etter andre arter enn aure og røye. Storruse og mjæl skal etterses minst hver 3. dag og ev. aure eller røye skal straks slippes ut ved ettersyn. I Dokka fra samløpet med Etna og opp til Helvetesfoss er alt fiske med bundne eller faststående redskap forbudt.

I Dokka-Etnas osparti i Randsfjorden (jf. definisjon i § 2, 3. ledd), og i Dokka-Etna opp til samløpet mellom Dokka og Etna (UTM: 32V 5576 67444) er garnfiske også tillatt i perioden f.o.m. 1. august t.o.m. 14. august. Det er kun tillatt å nytte garn av spunnet nylon og med maksimal lengde 25 m. Det kan maksimalt brukes 1-2 garn pr. eiendom pr. natt (1 garn inntil 400 m strandlinje og 2 garn for mer enn 400 m strandlinje), og garnfiske er begrenset til fra søndag kl. 18.00 - fredag kl. 10.00. Med eiendom menes grunn som eies av samme eier(e) uansett antall gårds- og bruksnr. Det er ikke tillatt å ha stående garn ute mellom kl. 10.00 og kl. 18.00. Minste tillatte maskevidde er 35 mm (18 omfar).

I perioden f.o.m. 20. september t.o.m. 10. november er fiske etter sik tillatt i Dokka-Etna opp til samløpet mellom Dokka og Etna (UTM: 32V 55755 674422), i Lomsdalselva opp til bru på rv 245 (UTM: 57126 671880), og i de to elvenes ospartier i Randsfjorden (jf. § 2, 2. og 3. ledd). Til dette fiske kan det nyttes håv, kastenot og faststående garn med største tillatte maskevidde 31 mm (20 omfar). Aure fanget under dette fisket skal straks, og mest mulig uskadd, settes ut igjen.

Ved garnfiske i elv skal det være et friløp i elva i tilknytning til midtstrømslinjen (djupålen) på minst 1/3 av elvens bredde målt ved midlere sommervannføring (jf. § 35 og § 36 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.). I denne forskriften defineres området nord for en rett linje fra Våtbekkens utløp (UTM: 32V 56191 674037) til Tingvoll (UTM: 32V 56265 674128) som elv, og omfattes av reglene om friløp.

§ 6.Merking

Faststående redskap skal merkes med bøye i begge (alle) ender og ha eiers navn, adresse og telefon-nummer. Bøyene skal være minimum 25 cm i diameter og være av godt synlig farge.

§ 7.Slukfisket i Randsfjorden

Ved slukfiske i Randsfjorden er det kun tillatt å bruke 4 sluk pr. båt.

§ 8.Minstemål

Aure av mindre lengde enn 35 cm, målt fra snutespiss til ytterste haleflik, skal straks, og mest mulig uskadd, settes ut igjen.

§ 9.Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra disse forskrifter.

§ 10.Kontroll og straffeansvar

Alle plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig (jf. § 42 i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.). Brudd på disse forskriftene er straffbart (jf. § 49 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. nr. 47).

§ 11.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. mars 2003. Samtidig oppheves fiskeforskrift av 29. april 1991 nr. 255 for Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre og Nordre Land kommuner, Oppland fylke.