Delegering etter forskrift om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften), Trøndelag.

DatoFOR-2003-03-05-677
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1985-06-14-68, LOV-1997-06-13-54, FOR-2003-02-16-534, FOR-1998-12-18-1409-§10, FOR-1998-12-18-1409-§33§32
Kunngjort12.06.2003
KorttittelDel. etter drifts- og sykdomsforskr, Trøndelag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn - Fylkesveterinæren for Trøndelag 5. mars 2003 med hjemmel i delegeringsvedtak av 16. februar 2003, jf. forskrift av 18. desember 1998 nr. 1409 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) § 10 annet og tredje ledd og § 33.

I

Statens dyrehelsetilsyn - Fylkesveterinæren for Trøndelag delegerer hermed med hjemmel i forskrift av 18. desember 1998 nr. 1409 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) § 32 første ledd, myndighet til å fatte vedtak etter forskriftens § 10 annet og tredje ledd samt myndighet etter § 33 første ledd til å dispensere fra forskriftens § 10 annet og tredje ledd, til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinærene i Trøndelag.

II

Delegeringen gjelder f.o.m. 1. april 2003.