Delegering etter forskrift om tildeling, etablering, drift- og sykdomsforebyggende tiltak ved settefiskanlegg for laksefisk og annen ferskvannsfisk (settefiskforskriften), Trøndelag.

DatoFOR-2003-03-05-678
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-68, LOV-1997-06-13-54, LOV-1974-12-20-73, FOR-2003-02-16-534, FOR-2000-12-20-1397-§18, FOR-2000-12-20-1397-§37§36
Kunngjort12.06.2003
KorttittelDelegering etter settefiskforskrift, Trøndelag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn - Fylkesveterinæren for Trøndelag 5. mars 2003 med hjemmel i delegeringsvedtak av 16. februar 2003, jf. forskrift av 20. desember 2000 nr. 1397 om tildeling, etablering, drift- og sykdomsforebyggende tiltak ved settefiskanlegg for laksefisk og annen ferskvannsfisk (settefiskforskriften) § 18 og § 37 første ledd.

I

Statens dyrehelsetilsyn - Fylkesveterinæren for Trøndelag delegerer hermed med hjemmel i forskrift av 20. desember 2000 nr. 1397 om tildeling, etablering, drift- og sykdomsforebyggende tiltak ved settefiskanlegg for laksefisk og annen ferskvannsfisk (settefiskforskriften) § 36 første ledd, myndighet til å fatte vedtak etter forskriftens § 18 samt myndighet etter § 37 første ledd til å dispensere fra forskriftens § 18 til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinærene i Trøndelag.

II

Delegeringen gjelder f.o.m. 1. april 2003.